Viltnemnd

En viltnemnd er en kommunal nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av viltloven, som i paragraf 4 første ledd bestemmer at viltforvaltning ligger til kommunen.[1] Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens paragraf 6.[2]

Elg

Viltnemndene var opprinnelig statlige organer som skulle ivareta viltlovens forvaltningsoppgaver på kommunenivå. I 1993 ble disse oppgavene overført til kommunene, og det var opp til hver kommune å finne en praktisk organisering av dette. Noen kommuner avviklet viltnemndene og la oppgavene til andre kommunale organer, men mange kommuner valgte å opprettholde en valgt viltnemnd som eget utvalg, under henvisning til at viltforvaltning er et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.

ReferanserRediger