Valgstyrer er ulike organer som har ansvar for gjennomføring av valg og fastsetting av resultatet. I Norge finnes valgstyrer på kommune-, fylkes- og riksnivå. I tillegg finnes stemmestyrer for det enkelte stemmested. Valgstyrenes oppgave framgår av valgloven.

Valgstyret i kommunen

rediger

Hver kommune skal ha et valgstyre, som velges av kommunestyret. Det er ingen særskilte regler om sammensetning, men de generelle reglene om offentlige organer gjelder, det vil si at begge kjønn skal være representert og med minst 40 prosent dersom antallet medlemmer er over tre. Tidligere gjaldt at formannskapet fungerte som valgstyre, og mange steder er det i praksis slik fortsatt. Det er vanlig å sørge for brei politisk representasjon i valgstyret.

I kommunene skal det også være et samevalgstyre for gjennomføring av valg til Sametinget. Dette er gjerne identisk med valgstyret.

Valgstyrets viktigste oppgaver er:

 • føring av manntall og utsending av valgkort
 • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • organisering av forhåndsstemming i kommunen
 • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
 • organisering av opptelling av stemmene
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt. Valgstyret kan videre ha et arbeidsutvalg, som behandler mindre saker, men prinsipielle spørsmål skal alltid opp til behandling i valgstyret som sådan. Vedtak i valgstyret kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret

rediger

Distriktsvalgstyret og fylkesvalgstyret oppnevnes av fylkestinget, distriktsvalgstyret ved stortingsvalg og fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. (Valgdistriktene ved stortingsvalg følger ikke fylkesgrensene.) Reglene om sammensetning og saksbehandling er som for det kommunale valgstyret.

Fylkesvalgstyrets viktigste oppgaver er:

 • godkjenning av listeforslag ved fylkestingsvalg og stortingsvalg
 • behandling av søknader om fritak for å stå på disse listene
 • kontroll av de kommunale valgstyrenes arbeid ved fylkestings- og stortingsvalg, herunder kontrolltelling og registrering av endringer som er gjort på stemmesedlene
 • fordeling av distriktsmandatene ved stortingsvalg og av mandatene ved fylkestingsvalg
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til fylkesting og storting om resultatet

Når det gjelder valg i Oslo, er det fylkesmannen som er kontrollinstans.

Riksvalgstyret

rediger

Etter valgloven av 2023 oppnevnes Riksvalgstyret av Stortinget for fireårsperioder. Det skal ha fem medlemmer, lederen og minst to andre skal være dommere.[1] Styret er klageinstans for en del forhold ved stortingsvalg.

Før ble Riksvalgstyret oppnevnt av Kongen i statsråd i de år det ble avholdt stortingsvalg. Det skulle da ha minst fem medlemmer. Riksvalgstyrets viktigste oppgaver var da fordeling av utjamningsmandatene ved stortingsvalg og utferdigelse av de formelle fullmaktene til samtlige valgte stortingsrepresentanter. Stortinget foretok sjøl endelig godkjenning av fullmaktene.

I 2009 bestod riksvalgstyret av sju personer (med vara), en fra hvert av partia som var på Stortinget:

Riksvalgstyret i 2013 bestod av:[2]

Riksvalgstyret i 2021 består av:[3]

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for riksvalgstyret.

Stemmestyrer

rediger

Når det i en kommune skjer valg på flere stemmesteder, skal det oppnevnes et stemmestyre for hvert sted. Det består av minst tre medlemmer og oppnevnes av kommunestyret (eller valgstyret ved delegasjon). Stemmestyret har ansvaret for gjennomføringa av valget på stemmestedet. På mange steder foretar stemmestyret også ei foreløpig opptelling av stemmene.[trenger referanse]

Referanser

rediger
 1. ^ «Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 4. juni 2024. 
 2. ^ Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 19. april 2013; besøkt 15. august 2013.
 3. ^ Offisielt frå statsrådet 7. mai 2021. regjeringen.no. Besøkt 27. september 2021.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata