Utrykningskjøretøy

kjøretøy for nødetater

Et utrykningskjøretøy er et spesialbygd kjøretøy beregnet for bruk hos nødetater, eller andre som er berettiget, for å bedre hurtighet og fremkommelighet i trafikken. Utrykningskjøretøyer er gjerne utstyrt med sirene og varsellys.

Reglene for utrykningskjøretøyer varierer sterkt fra land til land. Noen land har strengere regler for slike kjøretøy enn andre. Norge er et eksempel på et land med strenge regler. I USA har man mye friere regler. Der kan for eksempel politiet ha lov til å gjøre sine private kjøretøy til utrykningskjøretøy. Vaktselskaper har også samme rett.

Utrykningskjøretøy i NorgeRediger

Alle utrykningskjøretøyer skal være godkjent av Regionvegkontoret etter gjeldende forskrift og de tekniske bestemmelsene som gjelder for slike kjøretøy.

Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier/bruker samt vedtak fattet av:

1. brannsjefen

  • når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen
  • når annet kjøretøy for et tidsrom av inntil 8 uker er disponert som reserve for godkjent utrykningskjøretøy ved kommunalt brannvesen
  • når demonstrasjonskjøretøy blir stilt til disposisjon for kommunalt brannvesen.

2. politimesteren eller sjefen for de sentrale politiorganene når kjøretøyet eies, leies eller leases av Staten og disponeres innen vedkommende politidistrikt eller av vedkommende organ.

3. det regionale helseforetak

  • når kjøretøyet er registrert som ambulansebil, herunder leilighetsambulanse fram til 1. oktober 2006.
  • når demonstrasjonsambulanse blir stilt til disposisjon for institusjon som allerede disponerer ambulansebil godkjent som utrykningskjøretøy.
  • når bil spesialutstyrt med medisinsk utstyr blir stilt til disposisjon for sykehus eller kommunal legevakt når søknaden er anbefalt av politimesteren. Når det gjelder vedtak for biler i kommunal legevakt, kan slike vedtak kun fattes i løpet av de første 3 år etter forskriftens ikrafttreden. Vedtak fattet i denne perioden er gyldig fram til det bestemmes noe annet. Det regionale helseforetak kan fastsette særlige vilkår eller begrensninger i tilknytning til vedtak etter denne bokstav.
  • når kjøretøyet er kommandobil utrustet med sambandsutstyr for koordinering av helsetjenester ved større ulykker og katastrofer og søknaden er anbefalt av politimesteren.

4. politimesteren når kjøretøyet disponeres av kommunal brannsjef eller hans nærmeste stedfortreder og vedkommende regelmessig må være i beredskap uten fast vaktsted.

5. vedkommende militære myndighet når kjøretøyet tilhører Forsvaret og registreres etter den spesielle ordningen med gule kjennemerker, eller er kjøretøy som disponeres av Forsvaret.

6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap når kjøretøyet tilhører Sivilforsvaret og ikke går inn under nr. 3.

7. politimesteren ved Oslo politidistrikt når kjøretøyet disponeres av Regjeringens biltjeneste eller Stortinget.

8. politimesteren i andre tilfelle.