Uteseksjonen

Uteseksjonen er en oppsøkende virksomhet underlagt Velferdsetaten. Til ulike tider har mange kommuner opprettet denne formen for rusforebyggende tiltak. Målet med virksomheten er å nå misbrukere så tidlig som mulig og forebygge problemutvikling og rekruttering til rusmisbruk og destruktive miljøer. Videre arbeides det for å redusere skadevirkninger og fremme trygge og bærekraftige livs- og oppvekstvilkår uten rusmisbruk og kriminalitet.

Målgruppen til uteseksjonen er ungdommer og yngre voksne rusmisbrukere som bruker kommunens senter som arena. Uteseksjonene samarbeider med andre offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Eksempler på samarbeidspartnere er sosial- og barnevernstjenester, behandlingsapparat, frivillige organisasjoner som Natteravnene og en rekke tiltak og institusjoner som yter tjenester og tilbud til målgruppen.

Metoden oppsøkende sosialt arbeid har røtter tilbake til sosialt arbeids begynnelse som fag og har vært benyttet særlig til å senke terksler mellom hjelpeapparat og den/de som trenger hjelp. Lav terskel, å nå skjulte populasjoner, tidlig intervensjon og arbeid med marginaliserte grupper er viktige stikkord for fagfeltet oppsøkende sosialt arbeid.

Det tilbys praktisk hjelp, formidling til og samarbeid med familie, nettverk, behandlingsinstitusjoner og øvrig hjelpeapparat, individuell oppfølging, kurs, ruskonkurrerende fritids- og gruppeaktiviteter, hjelp fra ungdom til ungdom og akupunktur. Uteseksjonen arbeider for å gi sone ansatte spisskompetanse på gatenært oppsøkende arbeid, yngre klientgrupper, innvandrerungdom, utesteder og nye rusmidler. Tjenestestedet er aktiv i å publisere aktuelle rapporter og brosjyrer.

I forbindelse med Uteseksjonen finnes også et prosjekt kalt Future-gruppen, der frivillige ungdommer i alderen 17 til 27 år bidrar i arbeidet med å forebygge og redusere skadevirkninger med narkotika. Flere av disse frivillige ungdommene har selv erfaring med narkotikamisbruk.

Uteseksjonen i OsloRediger

Uteseksjonen i Oslo har eksistert siden 1969, og er den eldste utekontakten i Norge. Den er underlagt Oslo kommune, Velferdsetaten (Avdeling Forebygging og Sentrumsarbeid). Tjenesten har kontorer i Maridalsveien 3.

En viktig del av Uteseksjonens arbeid er å føre tilsyn med sentrumsmiljøene gjennom høy grad av tilstedeværelse ute i Oslo sentrum. Å formidle nyansert kunnskap og fakta om miljøene i sentrum til egen administrasjon og politisk ledelse er en viktig rolle. Videre å gi faglige innspill til en mer overordnet tilnærming til sentrumsmiljøene hvor sosialfaglige, helsefaglige, politifaglige og politiske hensyn må vurderes sammen. I det direkte arbeidet opp mot brukere tilbys rådgivning, samtaler, sosialfaglig oppfølgingsarbeid, praktisk hjelp, formidling til andre hjelpeinstanser og samarbeid med familie, nettverk, behandlingsinstitusjoner og øvrig hjelpeapparat, kurs, ruskonkurrerende fritids- og gruppeaktiviteter og ung til ung formidling. Det gis tilbud både om indiviuell oppfølging og gruppetilbud.

Fra 1. september 2009 gir Uteseksjonen et helse- og sosialfaglig oppsøkede tilbud til voksne over 25 år i Oslo sentrum.

Eksterne lenkerRediger