En utenriksstasjon er en stats diplomatiske eller konsulære representasjon i en annen stat eller i en internasjonal organisasjon. Ofte benyttes andre navn som ambassade, konsulat eller legasjon.

Norges tidligere utenriksstasjon (ambassade) i København i Danmark.

Utenriksstasjoner har ikke ekstraterritoriell status. I stedet får utenriksstasjonene spesielle privilegier, slik som diplomatisk immunitet, gjennom Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem. Dette innebærer at vertsstaten ikke kan gå inn på stasjonens område uten tillatelse fra stasjonssjefen.

Navn rediger

  • ambassade
  • legasjon
  • konsulat
  • generalkonsulat
  • visekonsulat
  • gesandtskap
  • fast delegasjon

Se også rediger