Dekret fra tyske militære myndigheter vedrørende portforbudJersey.
Erklæring om unntakstilstand i Oslo, Aker, Asker og Bærum i forbindelse med melkestreiken i 1941. Fra Nasjonal Samlings partiavis Fritt Folk.

Unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor normale lover og rettigheter er satt ut av funksjon på grunn av omstendigheter som truer samfunnets struktur eller eksistens. Unntakstilstand erklæres normalt av statens overhode, eller den som besitter nasjonens suverenitet, ettersom suverenen er hevet over loven, og har juridisk makt til å oppheve den normale rettsorden. Unntakstilstand erklæres oftest som følge av naturkatastrofer, sivile uroligheter, krig eller lignende.

Man kan skille mellom sivil og militær unntakstilstand. Under en sivil unntakstilstand ligger makten hos regjeringen, mens den under en militær unntakstilstand vil være ivaretatt av det militære.

Noen land har lovgivning om hvor og når en regjering kan erklære en unntakstilstand, og om hvilke rettigheter tilstanden kan ha innflytelse på. I Norge er det ingen lover som bruker ordet unntakstilstand, men Beredskapslovene gjøres gjeldende dersom krig, krigslignende tilstand eller liknende forhold forhindrer Stortinget i å tre sammen, og gir Kongen myndighet til å iverksette nødvendige tiltak.