Univers (statistikk)

Universet ofte kalt populasjonen, er et begrep i statistikkfaget for å beskrive alle objekter som en analyse kan ta for seg. Et utvalg er en andel av populasjonen som brukes for å representere hele populasjonen. Å bruke et utvalg istedenfor hele populasjonen kan skape forskjeller mellom det virkelig og resultatet som kommer frem av utvalget. Bruk av utvalg er derimot mer brukbart i tilfeller der det å bruke hele populasjonen ikke er gjennomførbart eller ikke anses som nødvendig.

Det å trekke konklusjoner om populasjonen på grunnlag av kunnskap om et utvalget basert på kvantitive data kalles statistisk inferens eller mer generelt; generalisering.