Tyristrand menighet

Tyristrand menighet ligger i Ringerike prosti og omfatter Tyristrand kirke. Sognet tilhørte Hole prestegjeld fram til 1984, men kom inn under Norderhov kirke da Hole rev seg løs fra storkommunen Ringerike etter sammenslåingen i 1963/1964 og på nytt ble egen kommune.

Geografisk ligger sognet mot sørvest i Ringerike kommune, med kirkested på Tyristrand, halvveis mellom Hønefoss og Vikersund i Modum kommune, langs Rv35 mot Drammen.

Sognet går fra grensen mot Norderhov og Ask menighet i nordøst, og omfatter områdene langs Tyrifjordens nordvestbredd til grensen mot Modum.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er nå grunnenhetene i kirken, og disse er organisert i kirkelig fellesråd. For Ringerikes del etter dette synonymt med Ringerike kirkelige fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Eksterne lenker rediger