Trygderett

Trygderett er i Norge læren om folketrygdens regler for rett til ytelser for personer i spesielle livssituasjoner grunnet alder, sykdom m.m.. Mange andre land har tilsvarende offentlige ytelser, men i varierende utstrekning.

Historisk bygger lovgivningen i dag på eldre lover som ble innført på tidlig 1900-tall og etterhvert slått sammen. Nært beslektet med trygderett er sosialrett, som omhandler andre sosiale velferdsordninger utenfor folketrygden som sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven mv. Disse ordningene er per 2011 i ferd med å bli integrert under NAV, som et felles administrasjonsorgan.

Reglene om folketrygden er nedfelt i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Folketrygden er en statlig velferdsordning i Norge som kompenserer medlemmenes lønnstap ved uførhet, arbeidsløshet, sykdom og som sikrer medlemmet pensjon ved arbeidslivets slutt. I tillegg tilstås flere ytelser ved fødsel, rehabilitering og død mv. Ytelser etter folketrygdloven omfatter blant annet barnetrygd, dagpenger under arbeidsløshet, foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger (attføring), opplæringspenger, pleiepenger, uførepensjon og alderspensjon mv.

Trygderetten befatter seg med rettigheter som forutsetter medlemskap i folketrygden etter folketrygdloven. Pliktig medlem i folketrygden er personer som er bosatt i Norge, jf. folketrygdloven § 2-1 første ledd. Med å være bosatt i Norge menes å oppholde seg i Norge, når oppholdet har vart minst 12 måneder eller er ment å vare minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes imidlertid som bosatt fra innreisedatoen. Dette går fram av folketrygdloven § 2-1 annet ledd. Oppholdet i Norge må være lovlig, jf. folketrygdloven § 2-1 tredje ledd.

Folketrygdloven regnes som en rettighetslov ved at medlemmet har rettskrav på ytelsen, dersom folketrygdlovens vilkår for å tilstå medlemmet ytelsen er oppfylt. Forvaltningen har dermed ingen skjønnsmessig kompetanse til å avgjøre om medlemmet skal få ytelsen, såfremt medlemmet oppfyller folketrygdlovens vilkår for ytelsen.

Eksterne lenkerRediger