En trussel beskriver en verbal, strategisk eller positurisk (kroppsspråk) aggressiv handling som søker å tvinge ett eller flere andre individer til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje (som oftest en voldelig handling som vil gå ut over den som mottar trusselen).

Eksempler på trussel er en hund som knurrer, en katt som hveser eller en klapperslange som rasler. I truslene ligger det at hunden vil bite, katten vil klore og slangen vil hogge, om mennesket ikke avslutter eller reverserer sin handling. En trussel kan også beskrive en fare for et eller flere individer. Trusler brukes ofte under krig, ran, voldtekter og andre forbrytelser.

Trusler i norsk straffelov rediger

I straffeloven av 2005 (som trådte i kraft 1. oktober 2015) skilles det mellom «trusler» og «grove trusler». Dessuten har enkelte yrkesgrupper særskilt vern mot trusler. Trusler eller andre ulovlige midler søker å påvirke hvordan personer stemmer i valg er også straffbart.[1]

 

§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 264. Grove trusler

Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

§ 265. Særskilt vern for enkelte yrkesgrupper

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe.

Som særskilt utsatt yrkesgruppe forstås

a) helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp,

b) personer som forestår allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge, og

c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole.

Den som hindrer yrkesutøvelsen til en person som nevnt i annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Med bot straffes den som ved skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk eller atferd forulemper en person som nevnt i annet ledd under dennes yrkesutøvelse.  

Etymologi rediger

Trussel er avledet av verbet true, som stammer fra norrønt þrúga som igjen er avledet av germansk *þrūqōn- som også opphav til det norske ordet trykke. Indoeuropeisk rot er muligens *treu- som er en variant av *terǝ- som betyr «dreie, bore».[2]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ lovdata.no straffeloven Lov om straff (straffeloven) §151[død lenke]
  2. ^ oppslagsord True i Caprona Norsk etymologisk ordbok: tematisk ordnet ISBN 9788248910541