Tiltredelseserklæring

En tiltredelseserklæring er en programtekst tillitsvalgte eller utøvende organer presenterer overfor dem som har valgt dem i det de tiltrer. Denne skisserer hovedlinjene i og hovedprioriteringene for hva den eller de valgte ønsker å gjøre i den perioden valget gjelder for. Mens en tiltredelseserklæring for en tillitsvalgt som ikke kan tilbakekalles i perioden ofte bærer stort preg av å være en form for takketale, har den større betydning for tillitsvalgte eller organer som står direkte ansvarlig overfor dem som har valgt dem. I Norge har to regjeringer, Christopher Hornsruds regjering i 1928 og John Lyngs regjering i 1963 blitt felt på tiltredelseserklæringen.