Thomas Person Profil Analyse

Thomas Person Profil Analyse [sic] (PPA) er et verktøy for å strukturere en intervju- og samtaleprosess. Analysen danner grunnlag for samtale om folks selvoppfatning og preferanser. PPA inngår vanligvis som et av elementene i en intervjuprosedyre i forbindelse med ansettelsesbeslutninger, eventuelt ved omorganiseringer eller opplæring i bedrifter. Redskapet inneholder bla. innsamling av biografiske data, stillingsbeskrivelse, personlig intervju/samtale, en oppsummerende rapport med rangering av individer, gjennomføring av PPA og samtaler, kontroll av referanser og innhenting av tilleggsinformasjon.

Historie og teoriRediger

Det teoretiske utgangspunktet for personlighetsanalysen PPA er William Moulton Marstons bok Emotions of Normal People fra 1928. Her hevdet Marston at mennesker gjensidig interagerer med sine omgivelser. Mennesker tenkes å operere langs to akser, med passiv eller aktiv oppmerksomhet avhengig av aktørens oppfatninger av sine omgivelser som harmoniske versus antagonistiske. Gjennom denne klassifiseringen kom Marston frem til ulike sammenstillinger av atferd på tvers av miljøbetingelser.

Marston tenkte seg fire grunnformer (dimensjoner) av tilbøyeligheter eller personlighetstrekk (handlingsdisposisjoner), nemlig dominans, innflytelse, stabilitet og føyelighet. Disse termene kan gjennom sine engelske benevnelser sammenfattes i akronymet DISC (dominance, influence, stability og complience). Disse fire disposisjonene er definert og anskueliggjort (operasjonalisert) som ulike individuelle responser på aspekter ved omgivelsene. Marstons interaksjonisme innebærer at begreper defineres relasjonelt. Han tar utgangspunkt i en kognitiv teori om menneskets persepsjon av sine omgivelser. Ulike kontekster disponerer for ulike responser, slik at kombinasjonen av kontekst og posisjon (i et hierarkisk arbeidsliv) fremkaller de fire ulike responsene eller personlighetstrekkene.

De fire grunnformene (DISC) blir strukturert til to dimensjoner av spesifikke kombinasjoner av arbeidslivets hierarki og miljø. Individers respons på omgivelser (arbeidsmiljøer) som fremstår som utfordrende, kompetitive, konfliktfylte eller truende kan sammenfattes som antagonistiske. Disse elementene utgjør en skala fra dominant (aktiv) til føyelig (passiv) respons. I slike arbeidsmiljøer eller organisasjoner vil det være en tendens til at lederne fremhever dominans og distanserer seg fra føyelighet, mens ansatte fremhever føyelighet og distanserer seg fra dominans. På den andre siden kan imøtekommende, skjermede og gunstige miljøer betegnes som harmoniske. Her strekker aksen seg fra innflytelse (aktiv) og stabilitet eller tilpasningsdyktighet (passiv).

KilderRediger

  • Grøgaard, J. B.: Person profil analyse (PPA) - vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet. Fafo notat 1998: 15.