The Lightning Process

The Lightning Process er en alternativ behandlingsmetode som normalt består av et 3-dagers kurs. Behandlingsformen er rettet mot pasienter med ulike fysiske, psykiske eller stressrelaterte lidelser, og ble utviklet og varemerkebeskyttet av den engelske osteopaten og terapeuten Phil Parker på slutten av 1990-tallet.[1] Metoden har spredt seg internasjonalt,[2][3][4] særlig har markedsføringen vært rettet mot pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin beskriver metoden som selvhjelpsteknikk basert på å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.[5]

Metoden er omstridt grunnet svakt vitenskapelig grunnlag både for de bakenforliggende hypotesene og effekt av behandlingen, samt rapporter om at den hos noen pasienter har medført betydelig forverring. I 2021 ble en planlagt norsk studie på metoden stanset av Nasjonal Etisk Komité som den første noensinne innklaget fra enkeltpersoner eller interessegrupper.[6]

Om metoden

rediger

The Lightning Process baserer seg etter egne beskrivelser på diverse kognitive teknikker, løsningsfokusert terapi og nevrolingvistisk programmering. Sistnevnte anses som pseudovitenskapelig og har usikker effekt[7][8][9][10][11]. Ideen bak The Lightning Process er at deltakerne ved å lære å endre gamle tankemønstre kan stimulere hjernen til å gå inn i nye nevrologiske spor. Som intervensjon har LP visse likhetstrekk med kognitiv adferdsterapi, men de to metodene har vidt forskjellige utgangspunkt for behandlingen.[12]

Norske LP-instruktører har argumentert for at The Lightning Process ikke er behandling, men hjelp til selvhjelp.[13]

Forskning og dokumentasjon

rediger

Det er gjennomført få kliniske studier på metoden. I 2018 ble det publisert en studie som konkluderte med at LP var en effektiv og lønnsom behandling for ME-pasienter[14], men året etter ble det publisert en korreksjon til studien[15]. Kritikere har hevdet at studien ikke holder et tilfredsstillende vitenskapelig nivå og at den burde ha vært trukket tilbake.[16] NAFKAM sin rapport fra 2015 viser at 39 % hadde negativt forløp, uavhengig av diagnosekriterier.[17] En planlagt norsk studie har også vært gjenstand for påstander om metodiske svakheter[18]. Tilhengere mener at et flertall av pasientene blir friske eller mye bedre av sine tilstander eller sykdommer, og det hevdes at de som ikke blir friske ikke er «rustet til å ta ansvar for egen helse.».[19] Kritikere peker på at det foreligger lite uavhengig forskning på at kurset har effekt, og at flere pasienter har fått sin tilstand forverret på lengre sikt og tilskrevet dette Lightning Process.[20] [21]I en spørreundersøkelse av 1096 ME pasienter gjennomført av den Norske ME foreningen, rapporterte 49% at de ble dårligere eller mye dårligere av kurset mot 21% som rapportere å ha blitt bedre eller mye bedre[22]. Kurset koster rundt 21 000 NOK i Norge[23], og siden metoden er varemerkebeskyttet, må terapeuter videreformidle en andel av kursavgiften til Phil Parker[24].

En kvalitativ studie gjennomført fra 2012 som baserer seg på intervjuer med 22 deltagere argumenterer at pasientens tillit til behandlingsformen kan være utslagsgivende på resultatet av kurset.[25]

Et planlagt forskningsprosjekt (med økomomisk støtte fra Norges forskningsråd) ved NTNU ble opprinnelig godkjent av den forskningsetiske komiteen. Forskning skulle studere effekten av behandlingsformen på kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Denne godkjenningen ble i 2021 trukket tilbake. Godkjenningen ble trukket etter at klager fra enkeltpersoner og ME-foreningen, og avslaget ble begrunnet blant annet med at forskerne ifølge komiteen har næringsinteresser i metoden. Dette var første gang enkeltpersoner eller interessegrupper klaget på vedtak i forskningsetisk komite.[26][27] Komiteen var også kritisk til forskningsprosjektets metode med bruk av spørreskjema der spørsmålene kan ha slagside til fordel for behandlingsformen slik at det kan gikk inntrykk av at pasienten har blitt bedre uten noen reell bedring av tilstanden.[28][29] Behandlingen går ifølge etisk komite ut på at pasientene skal lære å ignorere symptomene, de skal bruke et aktivt språk og unngå å tenke på egne begrensninger.

I Storbritannia ble det i 2021 publisert nye retningslinjer for behandling av ME av det uavhengige rådgivingsorganet NICE (The National Institute for Health and Care Excellence). Konklusjonen er at Lightning Process ikke skal tilbys tilbys mennesker med ME/CFS.[30]

The Lightning Process i Norge

rediger

Synet på LP er delt, og i Norge har denne uenigheten resultert i en sterk polarisering blant ME-pasienter, pårørende og behandlere.[31] Mens LP-instruktører og deres pasienter har samlet seg i organisasjonen Recovery Norge, anbefaler ME-foreningen ikke behandling som mangler vitenskapelig dokumentasjon og som de anser som potensielt skadelig.[32][33] Det ble også sendt klager fra ME-paseinter og pårørende på en planlagt studie på Lightning Process.[34] Regional Etisk Komité tok ikke klagene til følge, men studien ble senere stanset av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) på grunn av metodesvakheter og interessekonflikter.[35]

Ifølge tall fra LP-instruktører har flere tusen pasienter med ME/CFS deltatt på kurset i Norge.[36] NAV har tidvis anbefalt og i noen grad også betalt for kursene,[37] dette har blitt møtt med kritikk fra ME-pasienter og pårørende.[38][39][40] Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) har publisert og opprettholdt en risikovurdering knyttet til Lightning Process, gitt at det har blitt rapportert forverring etter behandlingen.[41]

Det er sterke motsetninger mellom de to fløyenes påstander om hvilken effekt pasientene har av kurset. Mens Norges Forbund for Lightning Process instruktører hevder at ni av ti blir bedre av å gjennomføre kurset,[42] hevder ME-foreningen at det er langt flere som blir verre enn som blir bedre.[43]

Britisk reaksjon på markedsføring

rediger

I august 2012 ble Phil Parker Group Ltd. felt av Advertising Standards Authority – det britiske motstykket til Forbrukerombudet – for lovstridig markedsføring av The Lightning Process. Den britiske statsinstansen konkluderte da med at The Lightning Process ikke kunne dokumenteres å ha effekt på sykdom og at markedsføringen dermed var villedende.[44] Phil Parker Group ble følgelig pålagt å fjerne alle helsepåstander fra sin videre markedsføring.[44]

Referanser

rediger
 1. ^ «Controversial Lightning Process 'helps children with chronic fatigue syndrome'». the Guardian (engelsk). 20. september 2017. Besøkt 28. juni 2021. 
 2. ^ «Lightning Process». CBC News. 18. april 2008. 
 3. ^ «The Lightning Process: Can this controversial programme cure chronic illness?». Stuff. 9. mai 2021. 
 4. ^ «A Controversial Therapy For ME Has Led To Claims Of Death Threats, Harassment, And Pseudoscience». BuzzFeed News. 30. desember 2017. 
 5. ^ «Lightning Process». NAFKAM. Besøkt 28. juni 2021. 
 6. ^ «ME-forskning stoppes etter sterke protester fra pasienter». NRK. 11. juni 2021. 
 7. ^ Witkowski, Tomasz (2010). «Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration?». Polish Psychological Bulletin. 2 (engelsk). 41: 58–66. ISSN 0079-2993. doi:10.2478/v10059-010-0008-0. Besøkt 12. mai 2021. 
 8. ^ «TRENDS IN NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP): A - ProQuest». www.proquest.com (engelsk). Besøkt 12. mai 2021. 
 9. ^ Beyerstein, Barry L. (1. september 1990). «Brainscams: Neuromythologies of the New Age». International Journal of Mental Health. 3. 19: 27–36. ISSN 0020-7411. doi:10.1080/00207411.1990.11449169. Besøkt 12. mai 2021. 
 10. ^ Lilienfeld, Scott O.; Lohr, Jeffrey M.; Morier, Dean (2001). «The teaching of courses in the science and pseudoscience of psychology: Useful resources». Teaching of Psychology. Besøkt 12. mai 2021. 
 11. ^ Sala, Sergio Della; Sala, Professor of Human Cognitive Neuroscience Sergio Della (2007). Tall Tales about the Mind and Brain: Separating Fact from Fiction (engelsk). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-856876-6. 
 12. ^ «Live Landmark om Lightning Process». NHI.no. Besøkt 14. mai 2021. 
 13. ^ Blaker, Kristin (12. april 2019). «Lightning Process er selvhjelp, ikke behandling». Aftenposten. «Kurset er ingen behandling for noen sykdom, men det er et selvhjelpskurs for motiverte personer som har lyst til å lære mer om samspillet mellom hode og kropp.» 
 14. ^ Crawley, Esther M.; Gaunt, Daisy M.; Garfield, Kirsty; Hollingworth, William; Sterne, Jonathan A. C.; Beasant, Lucy; Collin, Simon M.; Mills, Nicola; Montgomery, Alan A. (1. februar 2018). «Clinical and cost-effectiveness of the Lightning Process in addition to specialist medical care for paediatric chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial». Archives of Disease in Childhood. 2 (engelsk). 103: 155–164. ISSN 0003-9888. PMID 28931531. doi:10.1136/archdischild-2017-313375. Besøkt 14. mai 2021. 
 15. ^ Health, BMJ Publishing Group Ltd and Royal College of Paediatrics and Child (1. oktober 2019). «Notice of correction and clarification: Clinical and cost-effectiveness of the Lightning Process in addition to specialist medical care for paediatric chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial». Archives of Disease in Childhood. 10 (engelsk). 104: e4–e4. ISSN 0003-9888. PMID 31296601. doi:10.1136/archdischild-2017-313375corr1. Besøkt 14. mai 2021. 
 16. ^ «BMJ should retract flawed paper on chronic fatigue syndrome». STAT (engelsk). 13. desember 2019. Besøkt 15. mai 2021. 
 17. ^ «RAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET» (PDF) (pressemelding). Oktober 2015. 
 18. ^ Kristiansen, Nina (18. desember 2020). «Studie på kurs for ME-pasienter vekker strid». forskning.no (norsk). Besøkt 12. mai 2021. 
 19. ^ «Dette sier forskningen om Lightning Process og ME». forskning.no. 27. september 2018. 
 20. ^ Sand, Camilla (26. november 2011). «13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs». NRK. Besøkt 16. april 2021. «Familien håpet 13-åringen med utmattelsessyndrom skulle bli frisk på kurset «Lightning Process». I stedet fikk han sammenbrudd og forsøkte å ta livet sitt.» 
 21. ^ melivet (27. oktober 2017). «Lightning Process er skadelig for ME-pasienter». MElivet. Besøkt 15. mai 2021. 
 22. ^ «Norges ME-forenings brukerundersøkelse: ME-syke i Norge - fortsatt bortgjemt?"» (PDF) (pressemelding). Norges ME-forening. 12. mai 2024. 
 23. ^ «Praktisk informasjon». Live Landmark. Besøkt 14. mai 2021. 
 24. ^ «Vil bruke ni millioner på omstridt ME-metode». Dagens Medicin (norsk). Besøkt 12. mai 2021. 
 25. ^ Anne-Grete Sandaunet, Anita Salamonsen (2012). «CFE-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process». sykepleien.no. Besøkt 16. april 2021. «Sykepleien Forskning 2012;7(3):(262-268)» 
 26. ^ Veløy, Chris (11. juni 2021). «ME-forskning stoppes etter sterke protester fra pasienter». NRK. Besøkt 28. juni 2021. 
 27. ^ Førsund, Jorun Gaarder, Silje (17. mai 2020). «Vil stoppe ME-forskning». dagbladet.no (norsk). Besøkt 28. juni 2021. 
 28. ^ Spilde, Ingrid; Stranden, Anne Lise (8. juni 2021). «Omstridt ME-studie mister etisk godkjennelse på grunn av interessekonflikt». forskning.no (norsk). Besøkt 28. juni 2021. 
 29. ^ Schei, Amanda (7. juni 2021). «Etisk komité stopper forskning etter klage fra ME-foreningen». khrono.no (norsk). Besøkt 28. juni 2021. 
 30. ^ «NICE Guidelines Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management». 29.10.2021. «Overall, the committee considered there was a lack of clarity around the implementation of the Lightning Process in practice and some concerning issues raised in the qualitative evidence. As a result, the committee agreed the Lightning Process should not be offered to people with ME/CFS.» 
 31. ^ «Betent forskning: Én forsker ga seg. En annen velger å stå i det». Khronos. 16. mars 2021. 
 32. ^ «– Hvis det hadde vært så enkelt at du kan tenke deg frisk, så ville ikke ME eksistert». Dagsavisen. 13. mai 2020. 
 33. ^ år, Trude Schei assisterende generalsekretær i Norges ME-forening og ME-syk i 19 (4. september 2017). «Debattinnlegg: ME-foreningen kan ikke gå god for alternative behandlingstilbud». forskning.no (norsk). Besøkt 14. mai 2021. 
 34. ^ «ME-striden: Studie på Lightning Process ved NTNU». Adresseavisen. 4. desember 2020. 
 35. ^ «Vedtak: En 3-dagers intervensjon for CFS/ME» (PDF) (pressemelding). Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. 04.06.2021. Arkivert fra originalen (PDF) 4. juni 2021. Besøkt 4. juni 2021. 
 36. ^ Landmark, Live; Lindgren, Rolf Marvin Bøe; Sivertsen, Børge; Magnus, Per; Conradi, Sven; Thorvaldsen, Signe Nome; Stanghelle, Johan Kvalvik (15. mars 2016). «Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process». Tidsskrift for Den norske legeforening (norsk). ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.15.1214. Besøkt 13. mai 2021. 
 37. ^ «- Blir friske med lynets fart». Telemarksavisa. 24. september 2010. «Kurset koster 10 000 kroner per deltaker og er et spleiselag mellom Skien kommune og Nav.» 
 38. ^ «Advokat reagerer på lenke på helsenorge.no: – Foreslår at nettstedet bytter navn til heksenorge.no». ABC Nyheter. 18. desember 2019. «– I Nav-sammenheng innebærer det at man skal prøve alt før man får uføretrygd. Ikke noe skal være uprøvd, selv ikke sjamanisme og kvakksalveri» 
 39. ^ Aas, Christina Førli (11. november 2011). «Kritikk mot offentlig behandling». NRK. Besøkt 13. mai 2021. 
 40. ^ «- Må ikke få for stor tro på LP». Dagens Medicin (norsk). Besøkt 13. mai 2021. 
 41. ^ «NAFKAMs risikovurdering av LP består». NAFKAM. Besøkt 12. mai 2021. 
 42. ^ «9 av 10 rapporterte at de har det bedre etter Lightning Process kurs». Telemarksavisa. 8. juni 2022. 
 43. ^ «- Jeg og alle de som gikk på mitt kurs, ble lurt: Ingen av oss ble friske, og én holdt på å dø». Glåmdalen. 6. juni 2022. 
 44. ^ a b Committee of Advertising Practice, Advertising Standards Authority | (31. oktober 2012). «Adjudication on Phil Parker Group Ltd». www.asa.org.uk. Besøkt 16. april 2021. «ACTION. The claims on the website should not appear again in their current form. We told Phil Parker Group to ensure they did not make medical claims for the LP unless they were supported with robust evidence. We also told them not to refer to conditions for which advice should be sought from suitably qualified health professionals.» 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata