Svartfjell (Lenvik)

bygd i Lenvik på Senja

Svartfjell er et fjell, ei bygd og en grunnkrets på Senja, i Lenvik kommune, Troms. Svartfjellet ligger vest for tettstedet Gibostad og har en høyde på 344 moh. Bygda Svartfjell ligger sør for fjellet, ved Tømmervatnet.

Svartfjell grunnkrets er, med sine 118,91 km², den arealmessig største i Lenvik kommune, men det bor bare 19 personer innenfor grensene. Den omfatter en stor del av innlandet og fjella på det nordøstlige Senja, og begge de to største innsjøene på øya ligger i grunnkretsen; Lysvatnet og Svartholvatnet (den delen som er i Lenvik). Bebyggelsen ligger langs den 14 km lange veien som går fra fylkesvei 861 ved Landøya sørvest for Gibostad til endepunktet på Bukkemoen, like nord for nordenden av Lysvatnet.

Den første bygda man kommer til er Svartfjell. Omtrent halvveis på strekningen kommer man til Lysvatnet, hvor veien går langs nordøstsiden. Her ligger Nymoen, som er den grenda hvor det bor flest folk. Der Lysvatnet er på sitt smaleste, omtrent midtveis, går det bro over, og veien fortsetter nordover langs vestsiden av vatnet. Like vest for brua ligger Lysbotn kraftverk. På Bukkemoen, der veien slutter bor familien som forvalter Nord-Senja reinbeitedistrikt.

Innbyggere i Svartfjell grunnkrets:

2000
2005
2010
2015
35
26
19
17