Sunnhetsloven (1860)

Lov om Sundhedscommissioner og om Foranstaltninger mod epidemiske, endemiske og smitsomme Sygdomme, forkortet Sunnhetsloven, var en norsk lov av 16. mai 1860.

Loven bestemte at det skulle opprettes sunnhetskommisjoner (siden 1905 kalt helseråd) i norske byer og landdistrikter. I disse kommisjonene var både eksperter, representanter fra myndighetene og menigmann representerte, og fra 1931 minst én kvinne. Loven overførte myndigheten i helsespørsmål fra politi til offentlige leger, og representerte et paradigmeskifte fra fokus på individet til samfunnsorientering.

Loven var i kraft frem til 1994 da den ble avløst av smittevernloven.