Strykenåsen naturreservat

naturreservat i Drammen kommune

Strykenåsen naturreservat er et naturreservat sørøst for Mjøndalen og E134 i Drammen kommune. Området er fredet for å bevare barskog på kalkgrunn med svært rik og sjelden karplanteflora.

Strykenåsen naturreservat
Kart over naturreservater i Drammen kommune.png
KommuneDrammen
Verneformnaturreservat
Areal2.08 km²
Opprettet13. des 2002

Strykenåsen naturreservat
59°44′24″N 10°04′40″Ø

Grunnen i området består av biotitt-granitt og kalkrike bergarter. Vegetasjonen består av bar og løvtrær deriblant hengebjørk, lønn, ask, lind, eik, hassel, osp, selje, gråor og rogn. Strykenåsen naturreservat ble opprettet 13. desember 2002 og dekker et areal på 2084.2 dekar og ligger mellom 80 til 350 m.o.h.[1][2]

FloraRediger

Området har en rik karplanteflora der det er funnet arter som grenmarasal, kalktelg, myskemaure, nubbestarr, slakkstarr, blåstarr, skogstarr, storrapp, breiflangre, vårmarihånd, marisko, fuglerede, flueblomst, huldreblom og grønnkurle,[3]

Lågurtgranskog, høgstaudegranskog, kalkfuruskog, alm-lindeskog, gråor-heggeskog, barblandingskog, lyngfuruskog, blåbærgranskog og sumpskog forekommer.[3]

Rødlistearter i Strykenåsen naturreservatRediger

 
Marisko
 
Flueblomst

Arter på Norsk rødliste for arter:

Bestemmelser for naturreservatetRediger

Vegetasjonen inkludert døde busker og trær er fredet. Reirplasser og hiområder er fredet og det skal ikke innføres nye dyrearter. Motorisert ferdsel er forbudt. Bruk av sykkel eller hest skal kun skje på eksisterende veier.[3]

ReferanserRediger