Sekst

(Omdirigert fra Stor sekst)
Diatoniske intervaller
Prim
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
None
Desim
Undesim
Duodesim
Tredesim
Halvtone/Heltone
Spesielle intervaller
Mikrointervall
Komma
Diësis
Limma
Apotome
Ditonus
Tritonus
Ulvekvint
Måleenheter
Cent
Millioktav
Oktav
Savart

En sekst er i musikk et intervall over seks diatoniske trinn. Begrepet kan vise til en stor sekst eller en liten sekst.

Stor sekst

En stor sekst er et sprang på ni halvtoner og forkortes M6. Dens omvendte (inverterte) intervall er en liten ters.

Liten sekst

En liten sekst er en halvtone mindre enn en stor sekst og springer over åtte halvtoner. En liten sekst forkortes m6 og inverteres til en stor ters.

På sjette trinn i en durskala finnes skalaens parallelltoneart; den mollskalaen som har samme antall og samme type faste fortegn ( eller ). Så er for eksempel a-moll er parallelltoneart til C-dur, g-moll parallelltoneart til H-dur, c-moll parallelltoneart til E-dur.

Frekvensproporsjonene for likestemte sekster – det vil si, svingingsforholdet mellom den henhodsvis øverste og nederste tonen i intervallet – er som følger:

Liten sekst
Stor sekst