Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste, tidligere Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statped er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som skal bidra til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd.

Mål for Statped rediger

Kompetansebygging

  • Kommuner og fylkeskommuner får tjenester og støtte til kompetanseutvikling som fremmer læring, utvikling og deltakelse i et inkluderende fellesskap til barn og elever med varige og komplekse spesialpedagogiske behov

Opplæring

  • Barn og elever med rett til opplæring i og på tegnspråk er inkluderte både i et norsk/samisk og et norsk tegnspråklig fellesskap

Læremiddel og læringsressurser

  • Kommuner og fylkeskommuner har tilrettelagte læremidler og pedagogisk materiell som fremmer læring, utvikling og deltakelse for tegnspråklige, blinde og sterkt svaksynte barn og elever i et inkluderende fellesskap

Statpeds tjenester rediger

Statped har en viktig rolle når det gjelder barn og elever med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen og grunnopplæringen (1.–13. trinn). Kommunene har opplæringsansvaret. Statped er et kompetansemiljø som kan støtte.

Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuners opplæring av barn og elever

  • med syns- eller hørselsvansker, ervervet hjerneskade, kombinerte sansetap, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker

I bredere og mer generelt spesialpedagogisk arbeid må kommuner, fylkeskommuner og private barnehage- og skoleeiere ta større ansvar for å bygge kompetanse tett på barn og elever.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bidrar til at kommuner og fylkeskommuner selv kan gi alle barn og elever inkluderende og tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging.

Statped i endring rediger

Statpeds nye rolle er en følge av at Stortinget har bestemt at spesialpedagogisk kompetanse skal nærmere barn og elever. Derfor er Statped og kommunene i en omstillingsprosess ut 2024.

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no)

Referanser rediger


Eksterne lenker rediger