Sosialkonstruksjonisme

Sosialkonstruksjonisme er en filosofisk retning innen psykologi og samfunnsvitenskap som sier at mennesket konstruerer sin virkelighet gjennom språklige interaksjoner med andre mennesker. Mennesket ses således som sterkt påvirket av den kulturelle konteksten det befinner seg i. En av retningens ledende talspersoner er psykologen Kenneth Gergen.

Innen psykologien er det særlig klinisk psykologi som har blitt påvirket av dette tenkegrunnlaget. Løsningsorientert terapi og narrativ terapi har vært påvirket av en sosialkonstuksjonistisk forståelse.

Begrepet brukes også i lingvistikken, der Sapir-Whorf-hypotesen er et berømt eksempel på en sosialkonstruktivistisk hypotese. Den går ut på det er en systematisk sammenheng mellom språket en person bruker og hvordan denne personen oppfatter verden.