Sikring (jus)

strafferettslig reaksjon

Sikring var en straffereaksjon og frihetsberøvelse for alvorlige forbrytelser, der vedkommende person på grunn av sinnslidelser ble ansett å være en fare for samfunnet ved å senere kunne begå de samme handlinger som vedkommende var dømt for.

Maksimal sikringsdom var 10 år.

Sikring kunne brukes som en straffereaksjon alene, men mest vanlig var å tildele straffen i tillegg til en ordinær fengselsdom. I Lilandsaken ble for eksempel Per Liland dømt til livsvarig fengsel og 10 års sikring.

Ved lovendring den 17. januar 1997, i kraft 1. januar 2002, ble reglene endret slik at det nå ikke er noen maksimal grense for frihetsberøvelsen. Betegnelsen sikring ble erstattet av forvaring.