Signiferar

En signiferar, eller fanebærer, (Latin signus «tegn» og ferre «bære») er i katolsk liturgi en ministrant som har som oppgave å bære fanen eller banneret ved de gudstjenestlige anledninger der dette gjøres.

Slike anledninger er relativt sjeldne. Det beste eksempel er under den årlige Kristilegemsprosesjon, når monstransen med Kristi legeme bæres i prosesjon i gatene. Prosesjonen omfatter foruten monstransen under en bærbar baldakin også ministranter som bærer krusifikset (cruciferaren), røkelse (thuriferaren sammen evt. med naviferaren) og en fanebærer, signiferar.

Under messeliturgien er det signiferarens oppgave å senke fanen eller banneret under forvandlingen.

Signiferar kan bære forskjellige bannere/faner: Kristusbanner, Mariabanner, Sakramentsfaner (med fremstillinger av brød og vin), lokale foreningsfaner, elle enkle bannere f.eks.i liturgiske farger.