Selskapskontroll

Selskapskontroll er et instrument som er innført i norsk offentlig forvaltning for å sikre at selskaper underlagt den norske stat, fylkeskommuner og kommuner underlegges demokratisk innsyn og kontroll.

Den norske stat, fylkeskommuner og kommuner har både samfunnsmessige, økonomiske og eiermessige interesser i virksomheter som er organisert utenfor de ordinære forvaltningsorganene. Det kan være i form av aksjeselskaper av ulike typer, i interkommunale selskaper eller i andre selvstendige rettssubjekter.

Målet for selskapskontrollen i staten er å vurdere om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Ansvaret for gjennomføring er lagt til Riksrevisjonen og er hjemlet i lov om Riksrevisjonen § 9 annet ledd. I selskapskontrollen vurderes statsrådens forvaltning ut fra fire elementer:

  • Etterlevelse av Stortingets vedtak og forutsetninger
  • Ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål
  • Effektiv og økonomisk drift
  • Korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen

Riksrevisjonens selskapskontroll kan variere i omfang, fra årlig kontroll, til utvidet kontroll, og til forvaltningsrevisjon i sin mest omfattende form.

I kommuner og fylkeskommuner følger det av kommunelovens §77.5 at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Den praktiske gjennomføring forestås ofte av kommunens revisor, noen steder også av kontrollutvalgets sekretariat eller av innleid ekspertise.

Den kommunale selskapskontrollen har to nivåer.

  • Det skal alltid gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger. Dette kalles eierskapskontroll.
  • Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

Kommunalt eierskap i selskaper med mer har vært tiltakende de senere år. I mange tilfeller er selskapene heleide av kommunen alene eller av flere kommuner. I slike tilfeller utløses en rett til fullt innsyn i selskapets anliggender, og kontrollen kan utvides med forvaltningsrevisjon. I noen tilfeller foreligger det privat deleierskap i selskapene, hvilket begrenser mulighetene for innsyn i selskapet. I slike tilfeller kan selskapskontrollen begrenses til å gjelde eierskapskontroll, men til dels også dypere analyser basert på offentlig tilgjengelig kildemateriell fra selskapet selv eller andre.

Eksterne lenkerRediger

  • Riksrevisjonens omtale på sine nettsider finnes her [1].
  • Riksrevisjonens retningslinjer for selskapskontroll finnes som pdf her [2].
  • Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF) sine retningslinjer finnes som pdf her [3].