Saksomkostninger er omkostninger for den rettslige prosessen ved sivile tvistemål og straffesaker som parter i saken kan bli pådømt å dekke.

Ved et sivilt søksmål vil ofte den tapende part dømmes til å erstatte motpartens saksomkostninger i sin helhet eller delvis, men ikke alltid.

Ved straffesaker kan den domfelte bli dømt til å erstatte den offentlige påtalemyndighets saksomkostninger i en viss grad, men ofte er beløpet man dømmes til å dekke i saksomkostninger i straffesaker av mer symbolsk størrelse og langt mindre enn de reelle kostnadene det offentlige har hatt.

Ved fastsettingen av saksomkostninger i sivile saker vil det legges vekt på i hvor stor grad den som taper et sivilt søksmål har hatt en rimelig grunn til å reise sak eller bestride motpartens sak (hvor sterk vedkommendes sak stod seg rettslig).