SICS

(Omdirigert fra SICS/nt)

SICS er en norskutviklet programvare (datasystem) for administrasjon av reassuranse. Produktet eies av det amerikanske IT-selskapet DXC Technology (tidligere CSC). Utviklingsavdelingen for produktet ligger i Oslo - en del av DXC Technology Norge AS - India og Kina.

SICS er et sett med standardprodukter som blir markedsført og solgt til reassuranseselskap over hele verden. Per 2019 blir produktene benyttet av over 100 reassuranse- og forsikringsselskap i Europa, USA, Asia og Afrika.

Systemet er primært rettet mot store internasjonale reassuranseselskap som ofte har kontorer spredd på flere kontinenter. Blant kundene finner vi noen av verdens største aktører, som Swiss Re, Partner Re og Allianz.

Store selskaper kjøper som regel SICS for å erstatte interne datasystemer, gjerne systemer som har blitt tilført organisasjonen gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Gevinster kommer gjennom reduserte IT kostnader, forbedrede og standardiserte prosesser, bedre datakvalitet, bedre rapportering, tilgang på nye funksjoner, og mulighet til å overvåke forretningen internasjonalt.

Systemet har gjennomgått to store teknologiendringer: Omskriving fra COBOL til Smalltalk på slutten av 1990-tallet, da produktnavnet ble endret fra SICS til SICS/nt ("SICS New Technology"); og ca 2008 da kildekoden ble konvertert fra Smalltalk til Java. Produktnavnet ble da endret tilbake til SICS.

HistorikkRediger

SICS ble opprinnelig utviklet på slutten av 1970-tallet som et internt system for Storebrand International (Storebrands reassuranseavdeling). SICS var da en forkortelse for «Storebrand International Contract System». På begynnelsen av 1980-tallet kjøpte noen ansatte rettighetene til systemet. Det var et potensial for å selge systemet til andre selskap. I årene som fulgte endret systemet eier i flere omganger, ettersom eierselskapet ble kjøpt opp av stadig større IT-selskaper. Eiere har vært ISS, Swiss Re, det australske IT selskapet Paxus, The Continuum Company (1994), CSC (1996), og DXC Technology fra april 2017. Utviklingsavdelingen og ansvaret for global support har forblitt i Oslo gjennom alle eierskiftene.

I 1994 startet planene med å bygge en ny versjon av SICS fra grunnen av. Årsaken var at markedet etterlyste et mer moderne system, som gjorde bruk av objektorientert systemutvikling, grafisk brukergrensesnitt og relasjonsdatabase. Arbeid med analyse (funksjoner) og datamodellering pågikk i 1994 og 1995. Programmeringsarbeidet startet i 1996, like etter at Continuum ble innlemmet i CSC (nå DXC). Den daværende utviklingsgruppen for SICS ble supplert med utviklere og reassuranseeksperter fra en rekke land. På det meste deltok 100 medarbeidere fra 27 forskjellige nasjonaliteter i prosjektet.

Den nye versjonen av systemet ble døpt SICS/nt ("SICS New Technology"). Markedet tok godt imot den forbedrede versjonen. Spesielt i årene etter 2000 da kundene opplevde systemet som funksjonelt komplett og stabilt. En rekke nye lisenser ble solgt til reassuranseselskap verden over. Produktet ble, og er fortsatt, verdens ledende datasystem for administrasjon av reassuranse.

I 2003 startet et strategisk arbeid for å styrke produktet ytterligere. Systemet ble utvidet med et XML-basert vevtjeneste («web service») -grensesnitt. Det vil si det ble mulig for andre systemer å kommunisere med SICS/nt( f.eks. å be systemet utføre forretningsfunksjoner) via standardiserte elektroniske meldinger. Dermed ble det mulig å integrere SICS/nt med andre systemer gjennom såkalt tjenesteorientert arkitekturSOA – Service-Oriented Architecture»).

I 2005 startet nok et moderniseringsarbeid. Denne gang for å oversette systemet fra Smalltalk til Java. Hensikten var å få systemet over på en langsiktig, strategisk utviklingsplatform for å kunne dra nytte av framtidig teknologisk evolusjon, samt sikre tilgang på kompetente arkitekter og utviklere. SICS for Java ble tilgjengelig for alle kunder i 2008, og per 2012 har de fleste kundene oppgradert til denne nye versjonen.

I 2007 ble konseptet "SICS Custom" lansert. Det omfatter utvikling av komponenter og nye Web-baserte brukergrensesnitt spesialtiplasset til den enkelt kundes behov. Løsningene integreres med standardfunksjonaliteten i SICS/nt via det åpne vevtjenestegrensesnittet.

ProduktfilosofiRediger

SICS porteføljen har gjennom hele levetiden blitt forvaltet som standardprodukter. Det vil si at alle kunder mottar den samme utgaven av systemet. Det bygges ingen spesialvarianter for enkelte kunder (nylig har imidlertid SICS Custom åpnet for spesialutvikling av enkelte komponenter). Utvikling av ny funksjonalitet skjer ved at enkeltkunder spesifiserer, bestiller og betaler for systemforbedringer. På denne måten øker nytten av systemet kontinuerlig for alle kundene, samtidig som kostnadene for utviklingen spres på de mest ressurssterke selskapene. Samtlige kunder bidrar til å bekoste feilrettelser og tekniske forbedringer gjennom en årlig vedlikeholdsavgift.

Kompetente system- og fageksperter i CSCs utviklingsavdeling sikrer at de prinsipielle løsningene i systemet blir ivaretatt.

Årlig brukerkonferanseRediger

SICS har en stor og aktiv kundegruppe. Mange er konkurrenter på reassuransemarkedet, men har likevel felles interesser i å videreutvikle systemet og dele erfaringer.

Hvert år arrangeres en internasjonal brukerkonferanse for SICS («SICS User Conference)», som regel i en europeisk storby. Ca 120 kundepreresentanter fra 20-30 selskaper deltar. Programmet omfatter foredrag og seminarer om funksjonalitet, teknologi, erfaringer, implementasjonsprosjekter, trender i reassuransemarkedet, osv. Konferansen har vært arrangert hvert år siden 1984. I 2008 ble konferansen avholdt for 25. år på rad, i Oslo. Den trettiende brukerkonferansen fant sted i London i 2013.

FunksjonalitetRediger

SICS er et integrert system som dekker alle områder av reassuranse: Kontrakter, skader, bokføring, mynter, vekslingskurser, selskaper, forsikrede objekter, retrosesjon, osv.

Systemet finnes i flere utgaver for forskjellige typer reassuranse:

  • SICS P&C (Property & Casualty)
  • SICS Life
  • SICS Cede - produkt for utgående reassuranse myntet på direkte-forsikringsselskap.

SICS har en egen rapporteringsløsning som er basert på rapporteringsverktøyet SAP Business Objects. De fleste av systemets over 4,000 dataelementer er tilgjengelig for predefinerte rapporter og "ad-hoc" rapportering.

TeknologiRediger

Den opprinnelige versjonen av SICS ble programmert i COBOL. Dataene ble lagret i indekserte VSAM filer. Kundene kjørte systemet på stormaskiner eller under Unix. Denne versjonen (populært kalt SICS Classic) er fortsatt i bruk hos enkelte selskap.

Neste versjon, SICS/nt, ble programmert i det objektorienterte programmeringsspråket Smalltalk (IBM VisualAge for Smalltalk). Ifølge IBMs utviklingsgruppe for VisualAge Smalltalk, var SICS/nt det største systemet som noen gang er bygget i Smalltalk.

Etter konverteringen til Java, er SICS i dag et 100% Java-basert system. Produktnavnet er endret tilbake til "SICS".

Den interne applikasjonsarkitekturen gjør utstrakt bruk av objektorienterte rammeverk og "design patterns". Pr 2007 besto systemet av ca. 15,000 klasser og 800 skjermbilder (vinduer). Totalt er det brukt ca. 300 årsverk systemutvikling for å bygge SICS-produktene.

Forretningslogikk og brukergrensesnitt er pakket i en såkalt "Funksjonsrik Klient" applikasjon. Kunder med brukere på flere kontinenter bruker Citrix teknologi for å kjøre SICS/nt sentralt (med rask tilkobling til en sentralt plassert database-server), samtidig som brukerne opplever det som om systemet kjører på deres lokale PC.

SICS krever Windows operativsystem. Produktet støtter relasjonsdatabasene Oracle, SQL Server og DB2 UDB for zOS.

Systemet har som nevnt et XML-basert vevtjeneste API, som følger standarder definert av W3C og WS-I.

Systemdokumentasjonen blir produsert med Adobe FrameMaker. Til automatisk regresjonstesting benyttes QuickTest Professional (QTP).

UtviklingsavdelingRediger

Utviklingsavdeling for SICS (R&D) er en del av DXC Norge. Avdelingen har ansvar for utvikling, vedlikehold og global kundestøtte for alle SICS-produktene. Avdelingen leverer også konsulenttjenester til kunder, og støtte til salgsaktiviteter. Avdelingen har ca. 30 ansatte i Oslo og ca 40 i India, fordelt på kontorer i New Delhi og Hyderabad. De ansatte i Oslo omfatter reassuranseeksperter (mange med bakgrunn fra Storebrand International), tekniske arkitekter, utviklere, prosjektledere og andre fageksperter.

Internasjonale kompetansesentreRediger

DXC har totalt 160 ansatte som jobber fulltid med SICS i Norge, Sverige, Danmark, England, India, Tyskland, Sveits, Italia, USA, Japan, Kina og Brasil.