Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er den danske statens revisjonsmyndighet og ligger under Folketinget. Rigsrevisionen er en av de institusjoner som utøver den parlamentariske kontroll i Danmark. Formålet er å fremme en redelig og effektiv statsforvaltning.

Hovedoppgaven består i å revidere statens utgifter, herunder regnskaper og tilskuddsregnskaper for institusjoner hvis utgifter eller underskudd finansieres av staten. Det skjer i samarbeide med politisk utpekte statsrevisorer, som Rigsrevisionen avgir 16–20 beretninger om året til. Det undersøkes om regnskapene er korrekte, og om pengene er blitt brukt til de formål som Folketinget har bevilget dem til.

Rigsrevisionen reviderer dessuten en rekke selskaper hvori staten har økonomiske interesser, liksom regnskaper fra aksjeselskaper hvori staten er aksjonær, gjennonmgås – det dreier seg blant annet om Post Danmark, Banedanmark og Danske Spil. Og endelig kan Rigsrevisionen yte rådgivning til forvaltningen og til statlige institusjoner, for eksempel om hvordan de kan oppnå bedre resultater.

Rigsrevisionens uavhengighet av det politiske system betyr blant annet at det kun er statsrevisorene som kan be Rigsrevisionen om å revidere et område, men også at Rigsrevisionen kan gjøre dette på eget initiativ. Rigsrevisionen velger selv hvilke metoder den vil anvende i undersøkelsene.

Rigsrevisionen reviderer regnskapene for ca. 425 statlige institusjoner, for eksempel departementer, direktorater og universiteter. I en rekke tilfelle er det inngått avtaler om at «interne revisorer» reviderer regnskapene. Rigsrevisionen har 260 ansatte og et årlig budsjett på 169 millioner kroner (2006), som fastlegges av Folketinget. Øverste sjef er riksrevisor Lone Strøm, som overtok embedet 1. mai 2012 etter Henrik Otbo.

Eksterne lenkerRediger