Rettsmedisin, også forensisk medisin, er medisinsk kunnskap anvendt i rettslig sammenheng. Denne delen av medisinen har ikke pasienten i fokus, men har som oppgave å bistå den sivile og strafferettslige rettspleien. Rettsmedisin er en fellesbetegnelse på flere ulike fagspesialiteter.

Obduksjon (1890) by Enrique Simonet.

Ulike typer rettsmedisinsk virksomhet rediger

Med tradisjonell rettsmedisin regnes vanligvis rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Dette utføres av leger. Som rettspatolog er man ferdig utdannet patolog som utfører rettsmedisin. I Norge har rettsmedisinere oftest denne bakgrunnen, men kan også være leger på rettsmedisinsk institutt med kompetanse på vurdering av unaturlige dødsfall, skader og skademekanismer. Rettsmedisinere utfører blant annet sakkyndige likundersøkelser (rettsmedisinsk obduksjon), klinisk rettsmedisinske undersøkelser av voldsofre og gjerningspersoner, og bistår politiet ved åstedsundersøkelser i voldssaker. Det foreligger ikke egen utdannelse som rettsmedisiner.

Rettsgenetikk (se genetikk) utøves av fagpersonell med medisinsk eller naturvitenskapelig bakgrunn. Disse sakkyndige brukes blant annet ved DNA-analyser av biologiske spor i straffesaker, og ved nedstammingsspørsmål i sivile saker f eks farskapssaker.

Rettstoksikologi (se toksikologi) bedrives av fagpersoner fra det medisinske og naturvitenskapelige felt. De foretar analyser og undersøkelser særlig ved sakkyndige likundersøkelser, ved mistanke om bilkjøring i ruspåvirket tilstand, i narkotikasaker og ved kontroll i fengsler.

Rettsantropologi (fysisk antropologi) er et spesialområde innen anatomien som i praktisk rettsmedisinsk sammenheng særlig benyttes ved identifisering av skjelettrester.

Rettsodontologi en del av tannmedisin (odontologien) og har oppgaver ved identifisering av avdøde, undersøkelse av bittmerker med videre.

Klinisk rettsmedisin er navnet på rettsmedisinske undersøkelser eller sakkyndiguttalelser som gjelder levende personer. I Norge ivaretas denne delen av rettsmedisinen av rettsmedisinere, men også av allmennpraktiserende leger, gynekologer, barneleger osv. Sakkyndig virksomhet i forbindelse med seksuelle overgrep og annen voldsutøvelse hører inn under denne del av rettsmedisinen.

Rettspsykiatrien (se rettspsykiatri) er også en del av rettsmedisinen. Psykiaternes og psykologenes oppgaver er her å avdekke en persons psykiske tilstand når det har eller kan få rettslig betydning for vedkommende for eksempel om vedkommende er strafferettslig tilregnelig.

Norge rediger

Den rettsmedisinske kommisjon fører kontroll med den rettsmedisinske virksomhet i straffesaker.

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning (tidligere Statens rettstoksikologiske institutt) har nasjonalt ansvar for bevissikring, analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser.

Eksterne lenker rediger