Rekonvalesenthjem

Rekonvalesenthjem er et eldre navn på steder som tok mot pasienter etter slitsomme sykeleier, der behovet for kvalifisert behandling, tilsyn og pleie ansåes avsluttet, selv om pasienten fortsatt var svekket. De tilbød kost og losji, samt lett tilsyn og noen steder pleie, gjerne i landlige omgivelser. Noen av institusjonene ble benevnt kursted. Oppholdet var gjerne finansiert av trygdekontorene som en del av sykdomsbehandlingen, men gjesten kunne også selv betale oppholdet.

Omkring 1990 ble kravene til slike steder endret med sikte på rehabilitering. Flere av de gamle rekonvalesenthjemmene ble omorganisert til opptreningssentre. Treningsmulighetene skulle være med bl.a. svømmebasseng og gymnastikksal. Det ble innført krav om antall fysioterapeutstillinger i forhold til antall rehabiliteringspasienter. Det kom også krav om tilsynslege. Der skulle gis behandling av kvalifisert personale slik at oppholdet ble effektivt og kortest mulig.

En del steder har etterhvert lagt ned, mens andre er lagt om til mer og mindre spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner.