Prosedyre (jus)

rettslig fremgangsmåte

Prosedyre er et fremmedord for framgangsmåte. I rettslig sammenheng brukes ordet særlig om sluttinnlegget fra en prosessfullmektig, eller parten selv dersom vedkommende ikke har prosessfullmektig, under en hovedforhandling i retten eller i visse andre rettsmøter.

Prosedyre brukes også som betegnelse på en argumenterende uttalelse, i motsetning til rene spørsmål (for eksempel til parter, vitner og sakkyndige under en rettssak), eller i motsetning til konstateringer av uomtvistede faktiske eller rettslige forhold.