Portal:Den europeiske union

Forside Institusjoner Medlemsland Kategorier
Den europeiske unions portal
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif
Innledning

Den europeiske union (EU), el. Europaunionen, er traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 stater i Europa. Unionen har opphav i De europeiske fellesskap som seks stater etablerte i 1951 og 1958. Siden har flere land sluttet seg til, og unionens virke har økt i omfang. Ved Maastricht-traktaten fra 1993 fikk unionen sitt nåværende navn. Utviklingen av unionen kalles «den europeiske integrasjon».

EU omfatter et fellesmarked for fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital mellom medlemslandene («de fire friheter»). Schengen-samarbeidet innebærer at det generelt ikke er personkontroll ved grenseovergang mellom medlemsland og opprettet samtidig Schengen-områdets felles yttergrenser. Unionen forvalter felles handels-, jordbruks- og fiskeripolitikk, samt blant annet programmer for regional utvikling og økonomisk utjevning i Europa. I 1999 ble den europeiske fellesvaluta, euro, innført. Denne er kommet til anvendelse i seksten medlemsland. Unionen fører en utenrikspolitikk med enstemmighet blant medlemsland som den alminnelige forutsetning. Det europeiske diplomatkorps er operativt, samtidig som medlemslands mulighet til å føre egen utenrikspolitikk skal være opprettholdt.

EU har ca. 448 millioner innbyggere (2020), og dens verdiskaping utgjorde omtrent 31 % av verdens BNP (€11,8 / US$16,6 trillioner) i 2007. Unionen representerer sine medlemsland i Verdens handelsorganisasjon (WHO) (samtidig som medlemslands WHO-medlemskap opprettholdes), er deltager i G8-møter, og observatør i De forente nasjoners (FN) generalforsamling. Tjue medlemsland er tilsluttet Den nordatlantiske allianse (NATO). I EUs politiske system skilles det mellom EUs institusjoner og andre organer. Institusjonene er tildelt egen myndighet gjennom traktatene. Øvrige organer er enten underlagt institusjonene eller har rent rådgivende funksjoner.

Null1 May 2004 enlargement celebration in Parc du Cinquantenaire.jpg
Underportaler
Østerrike Belgia Kroatia Tsjekkia Kypros
Coat of arms of the archduchy of Austria.svg Royal Arms of Belgium.svg Coat of arms of Bulgaria (version by constitution).svg Croatian Chequy.svg Coat of arms of the Czech Republic.svg Lesser coat of arms of Cyprus.svg
Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Irland
National Coat of arms of Denmark no crown.svg Small coat of arms of Estonia.svg Coat of arms of Finland.svg Arms of France (UN variant).svg Coat of arms of Germany.svg Lesser coat of arms of Greece.svg Coat of arms of Ireland.svg
Spania Ungarn Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta
Arms of Spain.svg Arms of Hungary.svg EU Member States' CoA Series- Italy.svg Lesser coat of arms of Latvia (escutcheon).svg Coat of arms of Lithuania.svg Arms of the Count of Luxembourg.svg Arms of Malta.svg
Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Sverige
Arms of the Kingdom of the Netherlands.svg Herb Polski.svg Portuguese shield.svg Coat of arms of Romania.svg Coat of arms of Slovakia.svg Coat of arms of Slovenia.svg Great shield of arms of Sweden.svg