Portal:Den europeiske union

Forside Institusjoner Medlemsland Kategorier
Den europeiske unions portal
Innledning

Den europeiske union (EU), el. Europaunionen, er traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 stater i Europa. Unionen har opphav i De europeiske fellesskap som seks stater etablerte i 1951 og 1958. Siden har flere land sluttet seg til, og unionens virke har økt i omfang. Ved Maastricht-traktaten fra 1993 fikk unionen sitt nåværende navn. Utviklingen av unionen kalles «den europeiske integrasjon».

EU omfatter et fellesmarked for fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital mellom medlemslandene («de fire friheter»). Schengen-samarbeidet innebærer at det generelt ikke er personkontroll ved grenseovergang mellom medlemsland og opprettet samtidig Schengen-områdets felles yttergrenser. Unionen forvalter felles handels-, jordbruks- og fiskeripolitikk, samt blant annet programmer for regional utvikling og økonomisk utjevning i Europa. I 1999 ble den europeiske fellesvaluta, euro, innført. Denne er kommet til anvendelse i seksten medlemsland. Unionen fører en utenrikspolitikk med enstemmighet blant medlemsland som den alminnelige forutsetning. Det europeiske diplomatkorps er operativt, samtidig som medlemslands mulighet til å føre egen utenrikspolitikk skal være opprettholdt.

EU har ca. 448 millioner innbyggere (2020), og dens verdiskaping utgjorde omtrent 31 % av verdens BNP (€11,8 / US$16,6 trillioner) i 2007. Unionen representerer sine medlemsland i Verdens handelsorganisasjon (WHO) (samtidig som medlemslands WHO-medlemskap opprettholdes), er deltager i G8-møter, og observatør i De forente nasjoners (FN) generalforsamling. Tjue medlemsland er tilsluttet Den nordatlantiske allianse (NATO). I EUs politiske system skilles det mellom EUs institusjoner og andre organer. Institusjonene er tildelt egen myndighet gjennom traktatene. Øvrige organer er enten underlagt institusjonene eller har rent rådgivende funksjoner.

Null
Underportaler
Østerrike Belgia Kroatia Tsjekkia Kypros
Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Irland
Spania Ungarn Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta
Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Sverige