Pengeetterspørsel

Pengeetterspørsel er et uttrykk som i finansteori brukes til å forklare pengenes kjøpekraft (priser/inflasjon) som følge av tilbud og etterspørsel.

Etterspørselen etter penger antas å avhenge av to forhold, inntekt og rente (også kalt "prisen på penger", siden penger kun kommer i eksistens ved utlån). Økt inntekt gir høyere etterspørsel, mens høyere rente gir lavere etterspørsel.

Tilbudet av penger (pengemengden) bestemmes av sentralbanken. Når sentralbanken kjøper obligasjoner (gjeldsbrev) utsteder den penger (økt pengemengde). Når sentralbanken selger obligasjoner kommer penger tilbake til sentralbanken og taes ut av sirkulasjon (redusert pengemengde). I tillegg har sentralbanken stor innflytelse over prisen på penger via styringsrenten.

Økt pengemengde i forhold til tilgjengelige varer og tjenester kalles inflasjon. Redusert pengemengde i forhold til tilgjengelige varer og tjenester kalles deflasjon.

Målet er at pengetilbudet skal være i balanse med pengeetterspørselen.