Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner er en standard som ble vedtatt i 1994 av det daværende «universitetsrådet» (nå Universitets- og høgskolerådet) for klassifisering av vitenskapelig forskning.[1]

Standarden bruker av norske universitetsbiblioteker, åpne institusjonsarkiv og ved rapportering av forskningsstatistikk. Inndelingen er en inndeling av vitenskapsdisipliner, ikke av undervisningsfag. Den er derfor ikke organisert på samme måte som fagene undervises, eller etter hvordan de er organisert administrativt. Standarden bygger på OECD-standarder, men er tilrettelagt for norske forhold, bla. ved at det er mange kategorier innen fiskeriforskning. Dessuten har OECD-standarden ikke noen grupper for fag som tilbyr profesjonsutdanning. For studentrapportering og klassifisering av undervisningsfag benyttes oftest standarden Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Siden hver disiplin kun kan tilhøre én overkategori (hierarkisk inndeling), passer tverrfaglig og mellomfaglig forskning ikke inn i standarden, og "bindestreksfag" må presses inn i en enkelt kategori.

Standardens inndelingRediger

Humaniora (010–199)Rediger

01 Humaniora Humanities
010 Språkvitenskapelige fag Linguistics
011 Allmenn språkvitenskap og fonetikk General linguistics and phonetics
012 Anvendt språkvitenskap Applied linguistics
013 Tegnspråk Sign language
018 Nordiske språk Nordic language
019 Norrøn filologi Norse philology
020 Engelsk språk English language
021 Tysk språk German language
022 Nederlandsk språk Dutch language
023 Andre germanske språk Other Germanic languages
024 Fransk språk French language
025 Italiensk språk Italian language
026 Spansk språk Spanish language
027 Andre romanske språk Other Roman languages (Romance languages?)
028 Russisk språk Russian language
029 Andre slaviske språk Other Slavic languages
030 Finsk-ugriske språk Finno-Ugric languages
031 Samisk språk Sami language
032 Klassisk filologi Classical philology
033 Indoeuropeiske språk Indo European languages
034 Østasiatiske språk East Asian languages
035 Semittiske språk Semitic languages
036 Afrikanske språk African languages
037 Stillehavsspråk Pacific languages
039 Andre språkvitenskapelige fag Other linguistic disciplines
040 Litteraturvitenskapelige fag Linguistic disciplines
041 Allmenn litteraturvitenskap General literary science
042 Nordisk litteratur Nordic literature
043 Engelsk litteratur English literature
044 Tysk litteratur German literature
045 Annen germansk litteratur Other Germanic literature
046 Fransk litteratur French literature
047 Italiensk litteratur Italian literature
048 Spansk litteratur Spanish literature
049 Annen romansk litteratur Other Romance literature
050 Russisk litteratur Russian literature
051 Annen slavisk litteratur Other Slavic literature
052 Finsk litteratur Finnish literature
053 Samisk litteratur Sami literature
054 Klassisk litteratur Classical literature
055 Indoeuropeisk litteratur Indo-European literature
056 Østasiatisk litteratur East Asian literature
057 Semittisk litteratur Semitic literature
058 Afrikansk litteratur African literature
059 Andre litteraturvitenskapelige fag Other linguistic disciplines
60 Kulturvitenskap Cultural science
061 Nordisk kulturvitenskap Nordic cultural science
062 Germansk kulturvitenskap Germanic cultural science
063 Romansk kulturvitenskap Roman cultural science
064 Slavisk kulturvitenskap Slavic cultural science
065 Klassisk kulturvitenskap Classical cultural science
066 Indoeuropeisk kulturvitenskap Indo-European cultural science
067 Østasiatisk kulturvitenskap East Asian cultural science
068 Angloamerikansk kulturvitenskap Anglo American cultural science
069 Annen kulturvitenskap Other cultural science
070 Historie History
071 Politisk historie Political history
072 Sosialhistorie Social history
073 Kvinnehistorie Women’s history
074 Økonomisk historie Economic history
075 Kulturhistorie Cultural history
080 Oldtidens historie Ancient history
081 Middelalderhistorie History of the Middle Ages
082 Nyere tids historie (før 1800) Recent history (before 1800)
083 Moderne historie (etter 1800) Modern history (after 1800)
084 Samtidshistorie (etter 1945) Contemporary history (after 1945)
085 Ikke-europeisk/-vestlig historie Non-European/Non-Western history
089 Annen historie Other history
090 Arkeologi Archeology
091 Nordisk arkeologi Nordic archeology
092 Klassisk arkeologi Classical archeology
099 Annen arkeologi Other archeology
100 Folkloristikk, etnologi The study of folklore, Ethnology
101 Folkloristikk The study of folklore
102 Etnologi Ethnology
110 Musikkvitenskap Musicology
111 Musikkhistorie Music history
112 Musikkteori Music theory
113 Musikkterapi Music therapy
114 Musikkpedagogikk Music pedagogics
119 Annen musikkvitenskap Alternative musicology
120 Kunsthistorie History of art
121 Skulptur Sculpture
122 Maleri, tegning, grafikk Painting, drawing, graphics
123 Folkekunst, kunsthåndverk Arts and crafts, handicraft
124 Konservering og restaurering Conservation and restoration
125 Antikkens kunsthistorie History of the arts in the antiquity
126 Middelalderkunsthistorie History of the arts in the Middle Ages
127 Fra renessanse t.o.m. barokk From the Renaissance through the Baroque
128 Nyere tids kunsthistorie History of the arts in recent times
129 Moderne kunsthistorie Modern history of the arts
130 Ikke-europeisk kunsthistorie Non-European history of the arts
139 Annen kunsthistorie Other history of the arts
140 Arkitektur og design Architecture and design
141 Arkitektur- og designhistorie History of architecture and design
142 Arkitektur- og designteori Theory of architecture and design
143 Prosjekterings- og formgivningsmetodikk Methodology of project and industrial design
147 Landskapsarkitektur Landscape architecture
150 Teologi og religionsvitenskap Theology and religious science
151 Teologi Theology
152 Kristendomskunnskap Christianity studies
153 Religionsvitenskap, religionshistorie Religious science, religious history
160 Filosofiske fag Philosophical disciplines
161 Filosofi Philosophy
162 Idéhistorie History of ideas
163 Logikk Logic
164 Etikk Ethics
169 Andre filosofiske fag Other philosophical disciplines
170 Film- og teatervitenskap Movie and drama
171 Filmvitenskap Movie science
172 Teatervitenskap Theatre studies

Samfunnsvitenskap (210–399)Rediger

200 Samfunnsvitenskap Social science
210 Økonomi Economics
212 Samfunnsøkonomi Economics
213 Bedriftsøkonomi Business
214 Økonometri Econometrics
220 Sosiologi Sociology
230 Urbanisme og fysisk planlegging Urbanism and physical planning
231 Planleggingshistorie, -teori og -metodikk Planning history, planning theory and planning methodology
234 Bebyggelses- og reguleringsplanlegging Building and regulation planning
236 Landskapsplanlegging Landscape planning
237 Urbanisme Urbanism
238 Romlig, territoriell planlegging Spatial, territorial planning
240 Statsvitenskap og organisasjonsteori Political science and organizational theory
241 Sammenlignende politikk Comparative politics
242 Offentlig og privat administrasjon Public and private administration
243 Internasjonal politikk International politics
250 Sosialantropologi Social anthropology
260 Psykologi Psychology
261 Biologisk psykologi Biological psychology
262 Klinisk psykologi Clinical psychology
263 Sosial- og arbeidspsykologi Social and occupational psychology
264 Personlighetspsykologi Personality psychology
265 Utviklingspsykologi Developmental psychology
267 Kognitiv psykologi Cognitive psychology
268 Organisasjonspsykologi Organizational psychology
279 Andre psykologiske fag Other psychology disciplines
280 Pedagogiske fag Education
281 Allmennpedagogikk General education
282 Spesialpedagogikk Special education
283 Fagdidaktikk Subject didactics
289 Andre pedagogiske fag Other disciplines within education
290 Samfunnsgeografi Human geography
300 Demografi Demography
310 Medievitenskap og journalistikk Media science and journalism
320 Biblioteks- og informasjonsvitenskap Library and information science
321 Informasjons- og kommunikasjonssystemer Information and communication systems
322 Informasjonspolitikk Information politics
323 Kunnskapsgjenfinning og organisering Knowledge retrieval and organization
324 Bibliometri Bibliometrics
325 Dokumentasjonsvitenskap Documentation science
326 Arkivistikk Records management
330 Samfunnsvitenskapelige idrettsfag Social science in sports
331 Integreringsfag Integration disciplines
332 Aktivitetslære Activation instruction
333 Idrettspedagogikk og -psykologi Physical education and sport psychology
339 Andre idrettsfag Other subjects within physical education
340 Rettsvitenskap Law
341 Allmenn rettsvitenskap General law
342 Privatrett Private law
343 Offentlig rett Public law
344 Folkerett International law
346 Rettsinformatikk Computers and law
347 Miljørett Environmental law
348 Fiskerirett Fishery law
349 Andre rettsvitenskapelige fag Other subjects within law
350 Kriminologi Criminology
360 Sosialt arbeid Social work
370 Kvinne- og kjønnsstudier Women’s and gender studies

Matematikk og naturvitenskap (410–499)Rediger

400 Matematikk og naturvitenskap Mathematics and natural science
410 Matematikk Mathematics
411 Analyse Analysis
412 Statistikk Statistics
413 Anvendt matematikk Applied mathematics
414 Algebra/algebraisk analyse Algebra/algebraic analysis
415 Topologi/geometri Topology/geometry
416 Logikk Logic
417 Forsikringsmatematikk og risikoanalyse Insurance mathematics and risk analysis
420 Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap Information and communication science
421 Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori Theoretical computer science, programming languages and programming theory
422 Algoritmer og beregnbarhetsteori Algorithms and computability theory
423 Kommunikasjon og distribuerte systemer Communication and distributed systems
424 Sikkerhet og sårbarhet Security and vulnerability
425 Kunnskapsbaserte systemer Knowledge based systems
426 Systemutvikling og -arbeid System development and system design
427 Matematisk modellering og numeriske metoder Mathematical modeling and numerical methods
428 Databaser og multimediasystemer Databases and multimedia systems
429 Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse Simulation, visualization, signal processing, image processing
430 Fysikk Physics
431 Kjerne- og elementærpartikkelfysikk Nuclear and elementary particle physics
433 Atomfysikk, molekylfysikk Atomic physics, molecular physics
434 Elektromagnetisme, akustikk, optikk Electromagnetism, acoustics, optics
435 Elektronikk Electronics
436 Kondenserte fasers fysikk Physics of condensed matter
437 Rom- og plasmafysikk Space and plasma physics
438 Astrofysikk, astronomi Astrophysics, astronomy
440 Kjemi Chemistry
441 Organisk kjemi Organic chemistry
442 Uorganisk kjemi Inorganic chemistry
443 Fysikalsk kjemi Physical chemistry
444 Teoretisk kjemi, kvantekjemi Theoretical chemistry, quantum chemistry
445 Analytisk kjemi Analytical chemistry
446 Miljøkjemi, naturmiljøkjemi Environmental chemistry, natural environmental chemistry
447 Kjernekjemi Nuclear chemistry
448 Legemiddelkjemi Pharmaceutical chemistry
450 Geofag Geosciences
451 Faste jords fysikk Solid earth physics
452 Oseanografi Oceanography
453 Meteorologi Meteorology
454 Hydrologi Hydrology
455 Naturgeografi Physical geography
456 Sedimentologi Sedimentology
461 Stratigrafi og paleontologi Stratigraphy and paleontology
462 Mineralogi, petrologi, geokjemi Mineralogy, petrology, geochemistry
463 Tektonikk Tectonics
464 Petroleumsgeologi og -geofysikk Petroleum geology and petroleum geophysics
465 Kvartærgeologi, glasiologi Quaternary geology, glaciology
466 Marin geologi Marine geology
467 Hydrogeologi Hydrogeology
468 Geometrikk Geometrics
469 Andre geofag Other geosciences
470 Basale biofag Basic biosciences
471 Cellebiologi Cell biology
472 Generell mikrobiologi General microbiology
473 Molekylærbiologi Molecular biology
474 Genetikk og genomikk Genetics and genomics
475 Bioinformatikk Bioinformatics
476 Biokjemi Biochemistry
477 Biofysikk Biophysics
478 Generell immunologi General immunology
480 Zoologiske og botaniske fag Zoology and botany
481 Zoologisk anatomi Zoological anatomy
482 Embryologi Embryology
483 Zoofysiologi og komparativ fysiologi Zoophysiology and comparative physiology
484 Parasittologi Parasitology
485 Etologi Ethology
486 Zoogeografi Zoogeography
487 Systematisk zoologi Systematic zoology
488 Økologi Ecology
489 Økotoksikologi Ecotoxicology
491 Planteanatomi Plant anatomy
492 Plantefysiologi Plant physiology
493 Systematisk botanikk Systematic botany
495 Vegetasjonshistorie Vegetation history
496 Plantegeografi Plant geography
497 Marinbiologi Marine biology
498 Limnologi Limnology

Teknologi (510–699)Rediger

500 Teknologi Technology
510 Berg- og petroleumsfag Rock and petroleum disciplines
511 Bergteknologi Mineral resources engineering
512 Petroleumsteknologi Petroleum engineering
513 Geoteknikk Geological engineering
519 Andre berg- og petroleumsfag Other rock and petroleum disciplines
520 Materialteknologi Materials science and engineering
521 Metallurgi Metallurgy
522 Funksjonelle materialer Functional materials
523 Plast- og komposittmaterialer Polymer and plastics
525 Bygningsmaterialer Building materials
529 Annen materialteknologi Other material science
530 Bygningsfag Building technology
531 Arkitektur og bygningsteknologi Architecture and building technology
532 Bygg-, anleggs- og transportteknologi Building, construction and transport technology
533 Konstruksjonsteknologi Construction technology
534 Kart og oppmåling Mapping and measuring
535 Fysisk planlegging Physical planning
537 Geoteknologi Geological engineering
538 Hydroteknologi Hydrotechnology
540 Elektrotekniske fag Electrotechnical disciplines
541 Elektronikk Electronics
542 Elkraft Electrical power engineering
549 Andre elektrotekniske fag Other electrotechnical disciplines
550 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Information and communication technology
551 Datateknologi Computer technology
552 Telekommunikasjon Telecommunication
553 Teknisk kybernetikk Technical cybernetics
555 Geografiske informasjonssystemer Geographical information systems
559 Annen informasjonsteknologi Other information technology
560 Kjemisk teknologi Chemical engineering
561 Elektrokjemi Electrochemistry
562 Kjemisk prosessteknologi Chemical process engineering
563 Kjemiteknikk Chemical engineering unit operations
568 Farmasøytisk formulering og teknologi Pharmaceutical formulation and technology
569 Annen kjemisk teknologi Other chemical technology
570 Maskinfag Mechanical engineering
571 Maskinkonstruksjon og materialteknologi Machine construction and engineering technology
572 Produksjon og driftsteknologi Production and maintenance engineering
573 Maskinteknisk energi- og miljøteknologi Machinery energy and environmental technology
574 Mekaniske og strømningstekniske fag Mechanical and flow technical subjects
579 Andre maskinfag Other machinery disciplines
580 Marin teknologi Marine technology
581 Offshoreteknologi Offshore technology
582 Skipsteknologi Ship technology
589 Annen marin teknologi Other marine technology
590 Bioteknologi Biotechnology
600 Næringsmiddelteknologi Food science and technology
610 Miljøteknologi Environmental engineering
620 Medisinsk teknologi Medical technology
630 Nanoteknologi Nanotechnology
640 Industri- og produktdesign Industrial and product design

Medisinske fag (710–899)Rediger

700 Medisinske fag Medical disciplines
710 Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag Basic medical, dental and veterinary science disciplines
711 Medisinsk molekylærbiologi Medical molecular biology
714 Medisinsk genetikk Medical genetics
715 Medisinsk mikrobiologi Medical microbiology
716 Medisinsk immunologi Medical immunology
717 Anatomi, fysisk antropologi Anatomy, physical anthropology
718 Human og veterinærmedisinsk fysiologi Human and veterinary science physiology
719 Generell patologi, patologisk anatomi General pathology, anatomical pathology
720 Rettsmedisin, rettsodontologi Forensic medicine, forensic dentistry
721 Patofysiologi Physiopathology
725 Klinisk kjemi Clinical chemistry
726 Medisinsk biokjemi Medical biochemistry
728 Farmakologi Pharmacology
730 Toksikologi Toxicology
736 Biofarmasi Biopharmacy
738 Farmakognosi Pharmacognosy
739 Klinisk farmakologi Clinical pharmacology
750 Klinisk medisinske fag Clinical medical disciplines
751 Allmennmedisin Family practice
752 Nevrologi Neurology
753 Dermatologi og venerologi Dermatology and venereology
754 Oftalmologi Ophthalmology
755 Otorhinolaryngologi Otolaryngology
756 Gynekologi og obstetrikk Gynecology and obstetrics
757 Psykiatri, barnepsykiatri Psychiatry, child psychiatry
758 Rettspsykiatri Forensic psychiatry
759 Reumatologi Rheumatology
760 Pediatri Pediatrics
761 Tropemedisin Tropical medicine
762 Onkologi Oncology
763 Radiologi og bildediagnostikk Radiology and diagnostic imaging
764 Fysikalsk medisin og rehabilitering Physical medicine and rehabilitation
765 Anestesiologi Anesthesiology
770 Generell indremedisin General internal medicine
771 Kardiologi Cardiology
772 Nefrologi, urologi Nephrology, urology,
773 Gasteroenterologi Gastroenterology
774 Endokrinologi Endocrinology
775 Hematologi Hematology
776 Infeksjonsmedisin Communicable diseases
777 Lungesykdommer Lung diseases
778 Geriatri Geriatrics
780 Generell kirurgi General surgery
781 Gasteroenterologisk kirurgi Gastroscopic surgery
782 Kar- og thoraxkirurgi Vascular and thoracic surgery
783 Traumatologi Traumatology
784 Ortopedisk kirurgi Orthopedic surgery
785 Plastisk kirurgi Plastic surgery
786 Nevrokirurgi Neurosurgery
787 Kjevekirurgi Oral surgery
788 Endokrin kirurgi Endocrine surgery
799 Andre klinisk medisinske fag Other clinical medical disciplines
800 Helsefag Health sciences
801 Samfunnsmedisin, sosialmedisin Community medicine, Social medicine
802 Samfunnsodontologi Community dentistry
803 Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk Epidemiology medical and dental statistics
804 Forebyggende medisin Preventive medicine
805 Medisinsk / odontologisk etikk, atferdsfag, historie Medical/dental ethics, behavioural sciences, history
806 Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning Health service and health administration research
807 Fysioterapi Physiotherapy
808 Sykepleievitenskap Nursing science
809 Yrkesmedisin Occupational health
810 Bedriftsmedisin Company health service
811 Ernæring Nutrition
812 Samfunnsfarmasi Community pharmacy
813 Næringsmiddelhygiene Food hygiene
829 Andre helsefag Other health science disciplines
830 Klinisk odontologiske fag Clinical dentistry disciplines
831 Konserverende tannpleie Preservative dental care
832 Protetikk og bitt funksjon Prothetics and dental occlusion function
833 Kjeveortopedi Orthodontics
834 Barnetannpleie og kariesprofylakse Pediatric dentistry and dental caries prophylaxis
835 Oral medisin Oral medicine
836 Oral radiologi Oral radiology
837 Periodonti Periodontics
849 Andre kliniske odontologiske fag Other clinical dentistry disciplines
850 Idrettsmedisinske fag Sports medicine
851 Treningslære Exercise techniques
852 Bevegelseslære Movement instruction
853 Doping/idrettsfarmakologi Doping in sports

Landbruks- og fiskerifag (910–959)Rediger

900 Landbruks- og fiskerifag Agriculture and fishery disciplines
910 Landbruksfag Agriculture disciplines
911 Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology
912 Husdyravl, oppdrett, forplantning Livestock breeding, rearing, reproduction
913 Jordfag Soil sciences
914 Naturressursforvaltning Management of natural resources
915 Skogbruk Forestry
916 Landbruksteknologi Agricultural technology
918 Fôring Animal feeding
919 Andre landbruksfag Other agricultural disciplines
920 Fiskerifag Fisheries science
921 Ressursbiologi Resource biology
922 Akvakultur Aquaculture
923 Fiskehelse Fish health
924 Fiskeriteknologi Fisheries technology
925 Fangst Catch
929 Andre fiskerifag Other fisheries disciplines
950 Klinisk veterinærmedisinske fag Clinical veterinary science disciplines
951 Reproduksjon Reproduction
952 Obstetrikk Obstetrics
953 Kirurgi Surgery
954 Indremedisin Internal medicine

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Inndelingen ble opprinnelig publisert som Rapport nr. 3/94 fra Det norske universitetsråd og har blitt revidert flere ganger siden.