Norsk Helsearkiv er en del av Arkivverket, og ble etablert på Tynset i 2019. Norsk helsearkiv skal samle inn og digitalisere avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Helseopplysningene samles i Helsearkivregisteret, og gjøres tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Bakgrunn rediger

Etableringen av Norsk helsearkiv bygger på NOU 2006:5, Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene.

Regjeringen besluttet å opprette Norsk helsearkiv under behandlingen av statsbudsjettet i 2009. Sommeren 2009 ble det bestemt at Norsk helsearkiv skulle legges til Tynset.

Interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv ble opprettet i 2010, og var aktiv frem til Norsk Helsearkiv ble permanent etablert på Tynset fra 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret, og er oppdragsgiver for etableringen av Norsk helsearkiv.

Formål og oppgaver rediger

Norsk helsearkivs overordnede formål er å bidra til ny kunnskap og bedre folkehelse.

Norsk helsearkiv inngår avtaler og følger opp virksomhetene i spesialisthelsetjenesten. Virksomhetene skal levere (avlevere) både fysisk og elektronisk materiale, og de er pliktige til å levere pasientarkivmaterialet etter helsearkivforskriften kapittel 2.

Pasientarkivmateriale på papir blir digitalisert og deretter destruert (kassert). Et utvalg papirjournaler fra pasienter som er død før 1950 blir tatt vare på i sin helhet i et fysisk arkiv i tillegg til den digitaliserte versjonen. Det digitaliserte materialet blir samlet i Helsearkivregisteret, og det er Norsk helsearkiv som forvalter og bevarer innholdet i registeret.

Norsk helsearkiv utleverer opplysninger fra registeret til forskere og pårørende etter gjeldende lovverk og bestemmelser.

Helsearkivregisteret rediger

Norsk helsearkiv forvalter Helsearkivregisteret, som er et sentralt helseregister. Helsearkivregisteret er det første nasjonale helseregisteret av sitt slag, og er unikt i verdenssammenheng.

Helsearkivregisteret inneholder opplysninger om avdøde pasienter som har mottatt helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. De digitaliserte pasientjournalene føres inn i registeret, som vil vokse i takt med mengden materiale Norsk helsearkiv tar imot.

Helsearkivregisteret er en del av Helseanalyseplattformen, og forskere kan søke om data fra registeret via helsedata.no. Materialet er spesielt relevant for medisinsk- og helsefaglig forskning (innen både somatikk og psykiatri), men også for forskning innen historie, samfunnsfag, antropologi, organisasjon av helsesektoren med mer.

I tillegg til å være en primærkilde for forskning vil Helsearkivregisteret være relevant for kobling med ulike datakilder, som andre helseregistre og helseundersøkelser.

Lovhjemmel rediger

Stortinget vedtok i lov om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.) av 22. juni 2012 nr 47 hjemler for virksomheten i Norsk helsearkiv.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (Helsearkivforskriften). Helsearkivforskriften ble vedtatt i offisielt statsråd fredag 18. mars 2016.

Ledere rediger

  • 2010-2018: Tom Kolvig
  • 2018- : Bjørn Børresen

Referanser rediger


Eksterne lenker rediger