Norsk Form, Stiftelsen for design og arkitektur i Norge, var en nasjonal formidlings- og prosjektinstitusjon som skulle øke forståelsen for fagfeltene design, arkitektur, sted- og byutvikling og arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklinga av norske omgivelser og produkter. Norsk Form delte årlig ut flere priser: Jacobprisen, Norsk Forms Hederspris, og priser til unge arkitekter og designere.

Hausmannsgate 16
Norsk Form deler ut flere priser. Her er Sigurd Bronger ved tidelingen av Jacobprisen 2010.

Drift rediger

Norsk Form ble etablert som en stiftelse etter initiativ fra Kulturdepartementet. Stiftelsen åpnet som et senter i 1993 og hadde fra 2003 lokaler i DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Hausmanns gate 16 Oslo. Norsk Form ble finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, men fikk også prosjektpenger fra andre. Peter Butenschøn var direktør fra starten og fram til 2003. Brit Fougner var direktør 2003-2007. Arkitekt Nina Berre var direktør 2007-2010. Arkitekt Andreas Vaa Bermann var direktør fra 2010 til 2014. Norsk Form hadde 22 ansatte.

Aktiviteter rediger

Norsk Form mente at kvaliteten på våre omgivelser har betydning for folks hverdag og liv. Innen fagfeltene design, arkitektur, by- og stedsutvikling arbeidet Norsk Form for økt bruk av deltagende prosesser og for at ulike stemmer skulle bli hørt. Eksempler på dette er prosjektet Barnetråkk, som tok sikte på å la barns bruk av byen få innflytelse på byutviklingsbeslutninger, og Future City Game, et verktøy utviklet av British Council og tatt i bruk av Norsk Form i Groruddalen for å sikre medvirkning.

Norsk Form arbeidet også for at designløsningene i det offentlige rom som vi alle må bruke, var utformet slik at ingen blir ekskludert. Et eksempel på dette er Statens designkonkurranse 2008, Design og demokrati, som førte til et nytt og tilgjengelig konsept for utformingen av valglokaler, der løsningen ble testet ut i pilotkommuner ved stortingsvalget i 2009. Ved valget i 2011 ble det tilbudt alle landets 430 kommuner.

Norsk Form hadde også i flere år hatt fokus på nye byboligprosjekter med dårlige lysforhold og lite funksjonelle uterom, og som en av initiativtagerne til Byboligaksjonen hadde Norsk Form bidratt til å skape bred debatt om tematikken. Norsk Form arbeidet aktivt med å bidra til nyskapende løsninger innen skoler og eldreomsorg.

De siste årene hadde Norsk Form arbeidet stadig mer med formidling av norsk design og arkitektur til utlandet og til internasjonal presse. Utstillingen Detour, som viste prosjekter fra nasjonale turistveger, ble sett av nærmere 80 000 i Europa. Norsk Form administrerte også Utenriksdepartementets tilskuddsordning for presentasjon av norsk design og arkitektur i utlandet og ga fortløpende råd til departementet og utestasjonene i forbindelse med profileringsarrangementer og ekspert- og pressereiser til Norge.

Inn i ny stiftelse rediger

I 2013 ble det vedtatt at Norsk Designråd og Norsk Form skulle slås sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter fra 1. mai 2014. Stiftelsen er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.[1]

Det nye senteret har som målsetting å fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.

Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og stimulering til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Omstridt sammenslåing vedtatt, besøkt 27. mai 2013)

Eksterne lenker rediger