Nevrose er en fellesbetegnelse for en rekke former for psykiske lidelser som er forbundet med subjektivt plagsomme symptomer og hvor det oftest er redusert ytelse i arbeid, vanskeligheter i sosiale og familiære sammenhenger og innskrenket livsutfoldelse uten at det kan påvises markert brist i evnen til å skille mellom fantasi og virkelighet slik det sees ved psykoser og uten at det kan påvises en biologisk sykdom eller skade som forklarer sykdomsbildet. Da forbigående plagsomme, subjektive, psykiske og fysiske symptomer, eventuelt med forbigående redusert ytelse, er normalt ved belastninger og påkjenninger (stress), må det foreligge relativt markerte symptomer og problemer over tid som overstiger det som kan sies å være normalt, før tilstanden vil bli beskrevet som en nevrose.

Det er vanlig å skille mellom nevroseformer som vanligvis er mer avgrenset i tid (symptomnevroser) fra nevroseformer som er mer permanent til stede og preger personens følelser, tenke- og væremåte (karakternevrose; lettere personlighetsforstyrrelser). I moderne klassifikasjon er nevrosebegrepet forlatt som overordnet klassifikasjonsbegrep og i stedet erstattet av rent beskrivende termer, f.eks. stemningslidelser uten psykose, fobiske og andre angstlidelser, tvangslidelser, dissosiative lidelser, somatoforme lidelser, spiseforstyrrelser, ikke-organiske søvnforstyrrelser, seksuelle dysfunksjoner og visse former for personlighetsforstyrrelser.

Symptomene Rediger

Symptomene oppleves som fremmede for personen. De vanligste symptomene er ulike former for angst i form av psykiske symptomer, f.eks. utrygghet, redsel, bekymring, tvangstanker, eller kroppslige symptomer, f.eks. hjertebank, klam og svett kropp, svimmelhet, tranghet for brystet. Andre symptomer er depressive symptomer, som tristhet, pessimistiske tanker, selvmordsimpulser, og søvnproblemer, smerte- og spenningstilstander, f.eks. hodepine og mage/tarmproblemer. Personlighetstrekk ved nevroser består av hemninger og innskrenkninger i en harmonisk livsutfoldelse på det ytre plan eller på det indre plan når det gjelder tanker, fantasier og følelser. Som regel skaper slike trekk problemer i forhold til nærstående mennesker (forandringer i objektforhold). Realitetsvurderingen er upåfallende i omgang med andre mennesker, men en person med nevrose vil ha en urealistisk oppfatning av og innstilling til de situasjoner og følelsesmessige forhold han bevisst eller ubevisst er bekymret eller redd for. Dette medfører ofte feilbedømmelse av farer eller konsekvenser og ikke sjelden stereotype og uhensiktsmessige reaksjoner og atferd som skaper problemer i arbeid og sosiale situasjoner eller i forhold til de nærmeste.

Årsaken Rediger

Årsaken til nevroser antas i det vesentlige å ligge i barndom, oppvekst og miljø, men ytre belastninger (stress) er ofte en viktig årsaksfaktor. En arvelig disposisjon for å kunne utvikle en nevrose under påkjenninger og belastninger synes også å foreligge hos en del personer. Mange nevroser kan være forbigående, spesielt hvis de er nært knyttet til alvorlige livshendelser. Ikke sjelden blir nevrosen kronisk, med bedre og dårlige perioder.

Behandling Rediger

Psykoterapi (individuell, gruppe, par) er sentralt i behandling av nevroser, men medikamentell behandling kan også være til stor nytte for noen. Ulike former for fysioterapi, f.eks. psykomotorisk behandling, spenningsregulering, avspenningsøvelser og hjelp til å forbedre sosiale og økonomiske forhold, kan også være nyttig.

Kilder Rediger