Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST var et senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Senteret ble nedlagt 31. desember 2015.

NST var samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon (WHO). Denne funksjonen er overført til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

NSTs samfunnsoppdragRediger

NST hadde sitt oppdrag fra helsemyndighetene, og bidro med:

  • rådgivning knyttet til organisering og implementering av e-helse og telemedisinsk praksis i helsesektoren
  • forskning på fremtidige løsninger innen samhandling, telemedisin og e-helse
  • utvikling av telemedisinsk teknologi fra idé til produkt og tjeneste

NSTs kjernekompetanseområde var definert som kunnskap, løsninger og teknologi som skulle understøtte samhandling, og samarbeid med og mellom pasienter og helsepersonell. NST bidro til å realisere nasjonale helsepolitiske mål.

NST og samhandlingRediger

NST bidro til god samhandling i helsetjenesten siden 1993. Telemedisinske løsninger, e-helse og teknologiske verktøy gir borgerne enklere og bedre tilgang på helsetjenester. Bedre samhandling gjør helsepersonells kompetanse og tjenester mer tilgjengelige, og samfunnets ressurser utnyttes dermed bedre. IKT, telemedisin, e-helse og velferdsteknologi er svært viktige virkemidler for å realisere samhandlingsreformen. NST hadde viktig kunnskap og erfaring innenfor dette området, og hadde et ansvar for å bidra til at reformen fikk best mulig effekt både for borgere og helsepersonell. Geografisk og organisasjonsmessig nærhet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gjorde det enkelt for NST å prøve ut samhandlingsteknologi og nye løsninger, gjerne i stor skala.

Forskningsbasert virksomhetRediger

NSTs virksomhet var forskningsbasert. NST benyttet anerkjente og aksepterte metoder for etablering av kunnskap og gjennomføring av utviklingsarbeid. Et tett og godt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt bidro til at kunnskap ble delt og distribuert, og at relevante og etterspurte problemstillinger dannet grunnlaget for forskning og utvikling. Gjennom fremtidsrettet forskning og rådgiving innenfor telemedisin og e-helse var NST en sentral partner i utviklingen og fornyingen av helse- og omsorgsektoren. NST bidro til å forbedre, forenkle og effektivisere samhandling i og mellom nivåene i helsesektoren. NST var partner og vertskap for Tromsø Telemedicine Laboratory, et «senter for forskningsdrevet innovasjon».

Brukerorientert forskningRediger

NSTs forskning var brukerorientert. For å sikre at løsningene fungerer på best mulig måte, involveres ofte brukergrupper i utviklingsprosessen. Som en del av Universitetssykehuset Nord-Norge hadde NST tilgang til helsearbeidere og pasientgrupper innen de fleste fagområder. NST hadde fokus på klinisk relevant forskning og utvikling innenfor telemedisin og e-helse. Som nasjonalt kompetansesenter hadde NST samarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer.

Gjennom forskning og tjenesteutvikling bidro NST til kompetanseutvikling og kunnskapsdeling både mellom helsearbeidere, og mellom helsetjenesten og befolkningen.

Ny teknologi kan forenkle, men også endre kompetanseutvikling og kunnskapsdeling både på tvers av fag og nivåer i helsetjenesten, og mellom helsearbeidere og brukere. NST hadde kunnskap, metoder og modeller for nødvendige organisasjonsendringer ved innføring av e-helse og telemedisinske tjenester.

Eksterne lenkerRediger