Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder omfatter et visst antall av Norges viktigste lakseførende vassdrag med tilhørende vandringsområder i fjord og på kyst.[trenger referanse]

Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, forurensing og munningsinngrep i de nærliggende fjord- og kystområdene. Etablering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder ble først foreslått av Villaksutvalget ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn ved framlegging av NOU 1999:9. Forslaget ble raskt omstridt og underlagt nye utredninger og høringer. Regjeringen sluttet seg likevel til prinsippet, dog i et mindre omfang enn i det opprinnelige forslaget.

I Stortingsproposisjon nr. 79 (2001–2002), om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, fremmet regjeringen forslag om etablering av 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget 25. februar 2002. Det ble samtidig lagt til grunn at ordningen skulle suppleres og totalt omfatte rundt 50 vassdrag og tilhørende fjorder. Stortingsproposisjon nr. 32 (2006–2007), om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, fremmet forslag om 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye laksefjorder, det vil si totalt 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget 15. mai 2007. Stortinget har forutsatt at effektene av tiltaket skal evalueres senest etter ti år.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

  1. NOU 1999:9
  2. St.prp.nr.32
  3. St.prp.nr.79