NOU 1992:28, To-instansutvalget

NOU 1992:28, «To-instansbehandling, anke og juryordning i straffesaker» var en norsk offentlig utredning. To-instansutvalget ble oppnevnt 23. mars 1990, og la frem sin innstilling den 1. oktober 1992. Utvalget ble ledet av advokat Erik Keiserud.

Utvalgets mandat omfattet tre hovedspørsmål:

  1. Overføring av førsteinstansbehandlingen av de alvorligste straffesakene fra lagmannsretten til herreds- eller byretten.
  2. Spørsmålet om å gjøre lagmannsretten til den ordinære ankeinstans i straffesaker istedenfor Høyesterett.
  3. Spørsmålet om å oppheve juryordningen i lagmannsretten.

Utvalget kom frem til at alle straffesaker burde behandles for herreds- eller byretten i første instans. Et flertall i utvalget anbefalte også at lagmannsretten overtok som ankeinstans for Høyesterett. Utvalgets flertall fant også gode grunner til å gå bort fra juryordningen for lagmannsretten, og la alle saker behandles for meddomsrett.