Mellomkirkelig råd

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, kort: Mellomkirkelig råd, er et råd innen Den norske kirke, opprettet i 1970. Rådet har som oppgave å samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og med kirker utenfor landets grenser, og å ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem: Det Lutherske Verdensforbund, Kirkenes Verdensråd og Konferansen av europeiske kirker.

Rådet har videre ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, ved teologiske samtaler og praktisk samarbeid. Kirkemøtet valgte i 2010 Kjetil Aano som Mellomkirkelig råds leder.[trenger referanse] Da Aano måtte gå ut av rådet i 2014 overtok biskop Erling J. Pettersen, og i 2016 ble Kristine Sandmæl valgt til rådets leder.[1] Sekretariatet inngår i det felles sekretariatet for de sentrale rådene under Kirkemøtet: Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Historisk fremvekst rediger

Bakgrunnen for Mellomkirkelig råd er først og fremst å finne i Den norske kirkes økumeniske engasjement. I tidlige økumeniske tiltak fantes det til en viss grad norsk deltagelse, både internasjonalt og nasjonalt. Fastere organisert ble virksomheten da Norsk Mellomkirkelig Institutt ble etablert i 1951. Instituttet ble opprettet av Bispemøtet for å ivareta det mellomkirkelige arbeidet.

En nyordning ble gjennomført da Bispemøtet fra 1971 erstattet Mellomkirkelig Institutt med Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Mellomkirkelig råd fikk i oppdrag å ivareta kontakten mellom Den norske kirke og andre kirker, gi innstillinger til Bispemøtet om oppnevninger av norske delegater til internasjonale møter og gi uttalelser i spørsmål som blir forelagt Den norske kirke av internasjonale kirkelige organer. I tillegg skulle rådet fungere som nasjonalkomite for Det Lutherske Verdensforbund. Rådet besto i 1971 av ni medlemmer med Bispemøtets preses som formann: formannen og fem medlemmer oppnevnt av Bispemøtet, formannen i Kirkerådet, Den norske kirkes medlem i eksekutivkomiteen i Det Lutherske Verdensforbund og Den norske kirkes medlem i Kirkens Verdensråds sentralkomite.

Rådets medlemstall ble allerede i 1972 utvidet til tolv, fortsatt med Bispemøtets preses som formann. Nye medlemmer var ett medlem til oppnevnt av Bispemøtet, Den norske kirkes medlem av styret i Nordisk Økumenisk Institutt og ett medlem oppnevnt av Kirkens Nødhjelps styre. En stadig økende virksomhet preget nå arbeidet.

Etter at Kirkemøtet i Den norske kirke ble opprettet i 1984, ble Mellomkirkelig råd fra 1986 overført fra Bispemøtet til Kirkemøtet, med status som et faglig råd. Samtidig ble formannsvervet overført fra Bispemøtets daværende preses Andreas Aarflot til en lekperson valgt av Kirkemøtet, tidligere formann i Kirkerådet Per Voksø. Siden 1. januar 1992 har Mellomkirkelig råd hatt felles sekretariat med Kirkerådet i Kirkens Hus i Oslo.

Leder i Mellomkirkelig råd (før 1990 formann) rediger

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1951-1971 Mellomkirkelig Institutt) rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Fire kvinner til topps i kirken». www.vl.no (norsk). 11. april 2016. Besøkt 20. januar 2017. 
Autoritetsdata