Malmø-salmeboken

Før reformasjonen eksisterte det to kjente trykte salmebøker i Danmark-Norge, med enkelte tillegg. De går gjerne under navnet Malmø-salmeboken etter byen Malmø, men har hver sine redaktører og behandles nedenfor i to avsnitt.

Malmø-Tidesangboken

Reformasjonen hadde begynt i Malmø ni år før den ble landets offisielle religion. Den første evangeliske og danskspråklige gudstjenesten ble holdt 1. juni 1527 i Malmø av Claus Mortensen.

I forbindelse med reformasjonen begynte man i Danmark å synge salmer på dansk, noen ble oversatt fra latin, andre – som f.eks. Luthers nyskrevne salmer – ble oversatt fra tysk. Det ble også diktet en del salmer på dansk som i første omgang ble utgitt som løsblad. Men i 1528 ble mange av salmene samlet i den såkalte ”Malmø-Tidesangboken”, som i første utgave inneholdt 30 salmer. Boken er ikke bevart i sin helhet, men man kjenner til innholdet. Den lille boken ble brukt flittig, og det første opplag ble raskt utsolgt. Mortensen forberedte en ny utgave i begynnelsen av 1529, men samtidig var det kommet flere nye salmer, så den nye utgaven inneholdt 67 salmer.

Claus Mortensen og Hans Olufsen stod som redaktører av boken.

I 1529 utgav Claus Mortensen den første danske messen: «Thet christelighe messze embedhe paa dansche», og samme år fornyet Arvid Pedersen Malmø-Tidesangboken med et tillegg, og «Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange» ble utgitt.

Claus Mortensens liturgiske arbeide består av salmer, men man vet ikke nøyaktig hvilke og hvor mange han selv har oversatt, bearbeidet eller diktet. Messeboken er et lite hefte på 24 blad, hvor tekstene er forsynt med tomme notelinjer. Mortensens og Olufsens Malmøbøker fra 1528-29 er begynnelsen på den evangelisk-lutherske salmesang på dansk.

Mortensen er knyttet til fire salmer i Kingos salmebok. Noen er oversettelse fra Luther, gjerne med noen vers i tillegg, andre er antakelig diktet av ham selv:

  • Gud Fader, Sønn og Helligånd (Kingo nr 48)
  • Du være lovet, Jesus Krist (Kingo nr 71)
  • Nå er oss Gud miskunnelig (Kingo nr 91)
  • Gud Fader uti himmerik (Kingo nr 108)
  • Kom Helligånd, o Herre Gud (Kingo nr 205)


Malmø-salmeboken 1533

Christiern Pedersen var boktrykker i Malmø og utgav i 1533 den såkalte Malmø-salmeboken. Tittelbladet finnes ikke. Salmeboken er en revidert og utvidet utgave av Claus Mortensøns tidligere salmesamlinger, en jysk samling ("den jyske aftensang") og antakelig andre. Christiern Pedersen forbedret språket, føyde til et kalendarium og kollektbønner, men foretok ikke større endringer, «…Thi ieg fornam ath den menige mand vaar før bewan saa ath siunge oc quede dem almindelige offuer alt riget baade met ord noder oc thoner/ Oc kunde dem oc saa mesten parten vden til/ Fordi [derfor] lod ieg her nu inge noder sette/ Dog haffuer ieg mangestedis forbedret dansken som de vel see oc mercke som hende læse kunde».

Christiern Pedersens utgave holdt sin posisjon som den første danske fellessalmebok og ble revidert flere ganger. Hvilken rolle Pedersen kan ha spilt i forbindelse med revisjonene, er uvisst. Den feilaktige oppfatning at Hans Tausen utarbeidet en ny utgave i 1544, skyldes en bemerkning hos Hans Thomissøn. Noen salmebok fra 1544 er verken bevart eller omtalt i andre kilder. Den bevarte salmeboken fra 1553, En Ny Psalmebog, kan imidlertid være et opptrykk av en antatt utgave fra 1544. Den bygger på Malmø-salmeboken.

Det finnes kun ett eksemplar av boken, som eies av Universitetsbiblioteket i Oslo.

Fra Malmø-salmeboken finner vi en salme som er representert i Kingos salmebok, nemlig nr. 4: Kyrie, Gud Fader i himmerik.

LitteraturRediger

  • Faksimileutgave av «Malmø-salmebogen 1533» (Malmö 1967)
  • Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Eksterne lenkerRediger