Bruk rediger

  • {{strbom}} -> Straffebom
  • {{strbom|13}} -> Straffebom 13'

Se også rediger