Straffeloven

straffeloven
(Omdirigert fra «Lov om straff»)

Lov om straff (straffeloven)[2] er en norsk lov som ble sanksjonert 20. mai 2005, og trådte i kraft ti år senere, 1. oktober 2015.[3] Den avløste Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.[4]

Straffeloven
ForkortelseStrl.
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdepartementet
Vedtatt20. mai 2005 (alminnelig del)
I kraft1. oktober 2015[1]
FormålStraff
Nettsidelovdata.no

Arbeidet med å skrive loven ble startet av Justisdepartementet i 1978.[5] Loven ble sanksjonert 20. mai 2005, men lovens andre del med straffebudene var ikke på plass før i 2009. Deretter tok det seks år før loven trådte i kraft. Utsettelsen av ikrafttredelsen skyldtes at Politi- og lensmannsetatens IT-systemer hadde vansker med å håndtere store endringer.[6][7] Den 13. mars 2015 kunngjorde Erna Solbergs regjering at den hadde foreslått for Stortinget at loven skulle tre i kraft 1. oktober 2015.[8] Loven ble satt i kraft av egen ikrafttredelseslov.[9]

Loven er inndelt i tre deler:

 1. Første del gir bestemmelser om lovens virkeområde, legaldefinisjoner, grunnvilkår for straffeansvar og foretaksstraff,[10] inndragning, foreldelse, de strafferettslige reaksjonene (fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og rettighetstap), utsettelse og frafall av straffeutmåling, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.
 2. Annen del omtaler de straffbare handlingene.
 3. Tredje del inneholder sluttbestemmelser om ikraftsetting av loven og endringer i andre lover.

Innhold

rediger

Nytt i straffeloven av 2005 er blant annet

 • opphevelse av skillet mellom forbrytelser og forseelser
 • en generell regel som sier at også medvirkning straffes, tidligere var medvirkning kun straffbart hvis det enkelte straffebudet bestemte det
 • skyldformene forsett og uaktsomhet er definert
 • ordningen med straffskjerpelse ved uforsettlige (uaktsomme) følger til en forsettlig handling (ran med døden til følge, legemsbeskadigelse med døden til følge) endres, slik at skyldkravet culpa levissima (straffeloven 1902 § 43, lett uaktsomhet, det vil si kunne ha innsett følgen) erstattes med et krav om simpel (vanlig) uaktsomhet (burde ha innsett følgen), uaktsomme følger kan tillegges vekt ved avgjørelsen av om handlingen er grov

Forarbeidene til ny straffelov

rediger

Regjeringen og Stortinget behandlet ny straffelov i tre omganger, i tillegg ble det vedtatt en egen lov om ikrafttredelse av loven:

 • Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven),[11] Innst. O. nr.72 (2004–2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om straff (straffeloven).[12][13] Vedtatt som lov 20. mai 2005 nr. 28.[14]
 • Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) om lov om endringer i straffeloven 2005 (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet), Innst. O. nr. 29 (2007–2008) fra justiskomiteen.[15] Vedtatt som lov 7. mars 2008 nr. 4.[16]
 • Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) om lov om endringer i straffeloven 2005 (sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning), Innst. O. nr. 73 (2008–2009).[17] Vedtatt som lov 19. juni 2009 nr. 74.[18]

Den nye straffeloven ble satt i kraft av en egen ikrafttredelseslov, lov 19. juni 2015 nr. 65.[19] Straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015. Straffeloven kapittel 16 Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse trådte i kraft allerede 7. mars 2008.[20]

Straffeloven av 2005 bygger på delutredninger fra Straffelovkommisjonen. Kommisjonen må ikke forveksles med Straffelovrådet, som fortløpende har utredet store og små endringer i straffeloven. Kommisjonens delutredninger er nummerert med romertall:

 • I NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming[21]
 • II NOU 1984: 31 Straffelovgivningens stedlige virkeområde,[22] underutvalg
 • III NOU 1989: 11 Straffansvar for foretak,[23] endringer gjennomført i 1902-loven ved lov 20. juli 1991 nr. 66[24] i kraft 15. oktober 1991[25]
 • IV NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner,[26] underutvalg; endringer gjennomført i 1902-loven ved lov 17. januar 1997 nr. 11[27] og lov 15. juni 2001 nr. 64[28]
 • V NOU 1992: 23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser[29]
 • VI NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd,[30] underutvalg; endringer gjennomført i 1902-loven ved lov 11. august 2000 nr. 76, straffeloven kap. 19[31]
 • VII NOU 2002: 4 Ny straffelov,[32] høring[33]
 • VIII NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet,[34] underutvalg

Litteratur

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ Lovvedtak 90 (2014–2015)
 2. ^ Norsk lovtidend (20. mai 2005). «Lov om straff (straffeloven)» (norsk). Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Besøkt 28. august 2017.  Se også Odelstingets lovvedtak 26. april 2005 (Besl. O. nr. 63 (2004–2005)).
 3. ^ regjeringen.no Ny straffelov i kraft fra 1. oktober 2015 13.03.2015
 4. ^ «Lov om straff (straffeloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 23. november 2020. 
 5. ^ «Artikkel fra KRÅD». Arkivert fra originalen 25. mai 2014. Besøkt 25. mai 2014. 
 6. ^ «Politirapport avslører: Ny straffelov forsinket i 16 år». www.vg.no. Besøkt 23. november 2020. 
 7. ^ Hultgreen, Gunnar (22. april 2013). «Åtte år etter at Stortinget vedtok ny lov, er loven fortsatt ikke tatt i bruk». dagbladet.no (norsk). Besøkt 23. november 2020. 
 8. ^ «Ny straffelov i kraft fra 1. oktober». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 13. mars 2015. Besøkt 23. november 2020. 
 9. ^ Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) av 19. juni 2015 nr. 65. Lovdata.no
 10. ^ «Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 4. Foretaksstraff1 - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 23. november 2020. 
 11. ^ «Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)». 012001-050096 (norsk). Justis- og politidepartementet. 2. juli 2004. Besøkt 23. november 2020. 
 12. ^ «Innstilling fra justiskomiteen om lov om straff (straffeloven)» (norsk). 5. april 2005. Besøkt 23. november 2020. 
 13. ^ «Lov om straff (straffeloven)» (norsk). 2. juli 2004. Besøkt 23. november 2020. 
 14. ^ Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)
 15. ^ «Endringer i straffeloven» (norsk). 9. november 2007. Besøkt 23. november 2020. 
 16. ^ Lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
 17. ^ «Endring i straffeloven» (norsk). 19. desember 2008. Besøkt 23. november 2020. 
 18. ^ https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2009-06-19-74
 19. ^ Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)
 20. ^ Kgl. res. 7. mars 2008 nr. 225 om delvis ikraftsetting av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)
 21. ^ NOU 1983: 57
 22. ^ NOU 1984: 31
 23. ^ NOU 1989: 11
 24. ^ ,Lov om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar for foretak)
 25. ^ Ikrafttredelse av lov av 20. juli 1991 nr. 66 om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar for foretak)
 26. ^ NOU 1990: 5
 27. ^ Lov 17. januar 1997 nr. 11 om endringer i straffeloven mv. (strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner)
 28. ^ Lov om endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239)
 29. ^ NOU 1992: 23
 30. ^ «NOU 1997: 23» (norsk). Justis- og politidepartementet. 16. juli 1997. Besøkt 23. november 2020. 
 31. ^ «Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)» (norsk). 28. januar 2000. Besøkt 23. november 2020. 
 32. ^ «NOU 2002: 4» (norsk). Justis- og politidepartementet. 4. mars 2002. Besøkt 23. november 2020. 
 33. ^ «JD - Høring: Ny straffelov». web.archive.org. Justis- og politidepartementet. 21. februar 2004. Archived from the original on 21. februar 2004. Besøkt 23. november 2020. 
 34. ^ «NOU 2003: 18» (norsk). Justis- og politidepartementet. 30. juni 2003. Besøkt 23. november 2020. 

Eksterne lenker

rediger