Liste over stortingsrepresentanter 1827–1829

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1827 til 1829. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 79 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 50 representanter fra 17 landkretser (amt) og 29 representanter fra 17 bykretser. Holmestrand fikk velge sin første egne representant.

Landkretser rediger

Smaalenenes Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Hans Christian Smith
Sogneprest Halvor Torkildesen Aschehoug
Gaardbruker, lensmand, drev sagbruk og møllebruk Nils Erichsen

Akershus amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Grosserer og større jordegodseier Thomas Bukier
Sorenskriver, kancelliraad Paul Frederik Michael Heltzen

Hedemarkens Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Arne Arntzen
Amtmand Frederik Heidmann
Gaardbruker Michael Andersen Saxlund

Christians Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Amtmand Lauritz Weidemann
Sorenskriver Jens Gram Thaulow

Buskeruds Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagfoged, fløtningsinspektør Hans Paulsen Møllenhof
Amtmand Johan Collett Collett døde 19. juni 1827 og suppleanten
Gudbrand Eriksen Tandberg møtte i stedet for Collett[1]
Gaardbruker Hans Nilsen Gubberud
Gudbrand Eriksen Tandberg Suppleant

Jarlsberg og Laurviks Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Titulær bergraad Peter Petersen
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Provst Edvard Storm Munch
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø

Nedenæs og Robygdelagets amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker Daniel Knudsen Vigeland

Lister og Mandals Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Niels Arntzen Sem
Resid. kapellan Ole Schaveland
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland

Søndre Bergenhus Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Anders Arnesen Vinje
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs

Nordre Bergenhus Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Niels Griis Alstrup Dahl
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Kompanichef Christian Garup Meidell

Romsdals Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
"Bisto almuen med utskiftningsforretninger, jurid Jon Gundersson Neergaard
Foged Nils Andersen
Boktrykker, lensmann, poståpner, veiinspektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sorenskriver Anders Rambech
Klostereier Henrik Horneman

Nordre Throndhjems Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Peder Klykken
Gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Gaardbruker, fanejunker Andreas Samuelsen Vibstad

Nordlandenes Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Christian Qvale
Provst Arnoldus Schytte
Gårdbruker, fisker, lensmann Ole Johan Johnsen Udnæs

Finmarkens Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Andreas Hofseth
Sogneprest, seminarbestyrer, prost Simon Nicolai Kildal
Toller Harrier Heiberg Mejer

Bykretser rediger

Fredrikshald rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Marcus Gjøe Rosenkrantz

Fredriksstad rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

Moss rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. sorenskriver Gregers Winther Wulfsberg

Christiania rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor, statsrevisor Henrik Lauritz Nicolai Steenbuch
Professor Svend Borchmann Hersleb
Kjøbmand, børskommissær, statsrevisor Lauritz Nicolai Kraft
Handelsmand, konsul Johannes Thomassen Heftye

Drammen rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Mads Lauritz Madsen
Kjøbmand Elling Mathias Holst
Kjøbmand og skibsreder Erik Andreas Børresen

Kongsberg rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsprokurator Jørgen Henschien

Holmestrand rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

Tønsberg rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, saltverkseier, vicekonsul Nils Otto Bull

Laurvik og Sandefjord rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og sorenbirkeskriver Thomas Bryn

Skien og Porsgrund rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Bulow Wamberg Underrettsprokurator John Gullichsen

Kragerø og Østerrisør rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Joachim Paycken

Arendal rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

Christianssand rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Olaus Michael Schmidt
Kst. sorenskriver Mathias Bille Kjørboe

Stavanger rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant Johan Hammond Wolff

Bergen rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Wollert Konow
Overfiskevraker Frederik Meltzer
Stabskaptein Henrik Herman Foss
Amtmand Edvard Hagerup

Christianssund og Molde rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Chef, vicekonsul Søren Christian Knudtzon

Throndhjem rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler

Kilder rediger

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 125.