Åpne hovedmenyen

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking vanligvis omtalt som Lesesenteret er et landsdekkende ressurssenter innen leseopplæring, leseutvikling og lesevansker. Det er dels organisert som et institutt under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger og dessuten et senter underlagt Utdanningsdirektoratet som driver med forskning og utdanning innen spesialpedagogikk og lesevitenskap. Lesesenteret er lokalisert i Hulda Garborgs hus.

Siden starten i 2004 har Lesesenteret hatt oppgaver i forhold til leseopplæring og leseutvikling. Dette var et ledd i en tiltaksplan for å styrke leseopplæring og leselyst på nasjonalt plan, initiert av Kunnskapsdepartementet. Disse oppgavene omfatter grunnlaget for leseopplæring i tidlig alder og sider ved leseopplæringen i skolen, og hvordan leseopplæringen ivaretas i grunnutdanningen og videreutdanningen av lærere. Senteret arbeider også med oppgaver knyttet til voksnes lesing og mestringskompetanse, samt lesing og skriving blant minoritetsspråklige.

Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten, og har kompetanse på lese- og skrivevansker/dysleksi. Innenfor det spesialpedagogiske området driver Lesesenteret en diagnostiseringstjeneste av elever med store lese-/skrivevansker, forskning og formidling.

Senterleder er ansvarlig overfor direktøren for Utdanningsdirektoratet i forhold til utadrettet virksomhet som kompetansesenter.

I tillegg til disse oppgavene har Lesesenteret også omfattende oppdrag fra Kunnskapsdepartementet knyttet til nasjonale prøver, kartleggingsprøver og leseundersøkelser (PIRLS, ALL, IALS). Arbeidet med oppdragene har skjedd i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

HistorikkRediger

Senter for leseforsking ble etablert i 1989 ved daværende Stavanger lærerhøgskole av Torleiv Høien. Ved spesialundervisnings-reformen i 1992 ble senteret knyttet til systemet av landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra, samtidig som det beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole. Ved høgskolereformen i 1994 ble senteret lagt inn under Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret. Ved omorganiseringen av Høgskolen i Stavanger fra 1.1.2004 ble senteret lagt inn under Det humanistiske fakultet, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver. Som et element i iverksettingen av tiltaksplanen Gi rom for lesing! opprettet Utdannings- og forskningsdepartementet et nasjonalt senter for leseopplæring ved Høgskolen i Stavanger. Det nye tiltaket ble knyttet til Senter for leseforsking fra 1.1.2004 samtidig som senteret fikk nytt navn: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret.Fra 1.1.2012 er ikke Lesesenteret lenger en del av Statped, men fortsetter sine landsdekkende tjenester innen spesialpedagokikk, nå gjennom mandat direkte fra Utdanningsdirektoratet.

Eksterne lenkerRediger