Åpne hovedmenyen

Sykemelding eller sykmelding (legemeldt sykefravær) er et dokument som attesterer sykdom eller skade hos yrkesaktive medlemmer av Folketrygden, selvstendig næringsdrivende, frilansere og enkelte andre grupper overfor NAV og arbeidsgiver. Som hovedregel kan arbeidstakere bruke egenmelding til arbeidsgiver for inntil tre dager, opptil fire ganger i året, mens det i bedrifter som er tilsluttet avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er andre regler. Leger har rett til å sykemelde for lengre tid, mens tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut har rett til å sykemelde i opptil 12 uker. Sykemelding gir etter nærmere bestemmelser rett til sykepenger, som er en ytelse som skal erstatte tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom. Personer mellom 67 og 70 år har begrenset rett til sykepenger, etter fylte 70 år har man ikke rett til sykepenger.

Hvis en person har vært sykmeldt i minst ett år, og sykdom eller skade gir varig reduksjon av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, vil man kunne bli søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) og senere uførepensjon.

Bestemmelsene om sykemelding er inntatt i lov om folketrygd (folketrygdloven).

Eksterne lenkerRediger