Åpne hovedmenyen

Lamarckisme

arv av egenskaper

Lamarckisme er et begrep som i vår tid betegner oppfatningen om at ervervede egenskaper nedarves hos levende organismer. Begrepet er knyttet til den franske naturforskeren Jean-Baptiste de Lamarck. Dette var en vanlig oppfatning blant naturvitenskapsfolk på 1800-tallet. Både Charles Darwin og Jean-Baptiste de Lamarck la til grunn i sine teoribygninger at egenskaper som et individ har ervervet (det vil si tilegnet seg) i løpet av sin levetid, går videre i arv til avkommet. I deres samtid var imidlertid betegnelsen lamarckisme ikke brukt.