Kullgroper er gravde groper for produksjon av trekull. Gropene kan ha voller og har som regel flat bunn. Formen på gropene varierer. De kan være kvadratiske, rektangulære eller runde. Etter at gropa var gravd ble den stablet med ved. Veden i gropa ble stablet omtrent like høyt over bakken som gropa var dyp, før den ble dekket med torv. Denne mila ble så påtent nede ved vollen og forkullingen ble styrt ved å åpne eller lukke miledekket slik at det sank jevnt sammen. Når brenningen var ferdig ville det ferdigproduserte kullet akkurat fylle gropa. Det øverste laget var aske.

Denne teknikken har vært brukt i lang tid, og gropene dateres som regel til perioden ca. 600-1600 e.Kr. De knyttes til utvinning av jern i yngre jernalder og middelalder. Undersøkelser i Øst-Norge indikerer at hovedperioden er ca. 1000–1350 e.Kr. Kullgroper i nærheten av gårder og innmark kan i en del tilfeller knyttes til produksjon av kull for gårdssmier. Disse gropene har gjerne litt senere dateringer.

KilderRediger

  • Block-Nakkerud, T. 'Kullgropen i Jernvinna øverst i Setesdal', Varia 15. Universitetets Oldsaksamling, Oslo (1987)
  • Risbøl et al. 'Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer fase 2' NIKU publikasjoner 102. Oslo (2001)