Krysskulturell psykologi

Krysskulturell psykologi er det vitenskapelige studiet av menneskelig atferd og mentale prosesser spesielt med tanke på ulike kulturelle forhold. Sentrale temaer, for eksempel affekt, kognisjon, oppfatninger av selvet, og spørsmål som psykopatologi, angst og depresjon, kan mangle ekstern validitet når "eksportert" til andre kulturelle kontekster. Faget undersøker disse ved hjelp av metoder utviklet for å granskei kulturelle forskjeller, slik som å ta hensyn til kulturelle varians.