Kommune

forvaltningsenhet
(Omdirigert fra «Kommuner»)

En kommune er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i saker som gjelder området.

Alle de fem bydelene i New York City er også kommuner. Disse er:
  1. Manhattan (New York kommune)
  2. Brooklyn (Kings kommune)
  3. Queens (Queens kommune)
  4. Bronx (Bronx kommune)
  5. Staten Island (Richmond kommune)
Bykommunen New York er sammenfallende med bydelen Manhattan. De fire andre bydelene Brooklyn (Kings), Queens, Bronx og Staten Island (Richmond) regnes som forstadskommuner. Alle de fem kommunene har også fylkesstatus.

Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

Historie

rediger
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

 
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

På 1800-tallet var begrepet «kommue» brukt om et landområde som fungerte som et eget rettssubjekt.[1] Det vil si at landsdelen kunne eie grunn og formue - og dermed også inngå økonomiske forpliktelser. Derimot sa begrepet ingenting om styreform, og en kommune trengte ikke ha noen form for demokratisk styresett.

Det laveste kommunenivået, også omtalt som primærkommuner, var prestegjeld og delvis også kirkesokn. Også en bybebyggelse med status som kjøpstad fungerte som en kommune, som et selvstendig rettssubjekt med særskilte handelsprivilegier. Et ladested hadde også handelsprivilegier, men var formelt sett underlagt en kjøpstad og slik sett ikke en kommune.[2]

Over prestegjeldet sto amtet som sekundærkommune. Kjøpstedene hadde en noe friere stilling enn landdistriktene og var ikke underlagt amtet de geografisk tilhørte.

Etter innføring av de to formannskapslovene i 1837 ble landet delt inn i formannskapsdistrikt. Én lov gjaldt for bydistrikt og én for landdistrikt. I lovene var begge disse to typene forvaltningsdistrikt omtalt som kommuner. Inndelingen i formannskapsdistrikt på landet tok utgangspunkt i prestegjeldene, delvis også kirkesokn og tinglag. Fra 1863 ble navnet herred brukt om landdistriktene i lovverket, og på 1900-tallet ble «kommue» den mest vanlige betegnelsen for alle distriktene. Forskjellen mellom bykommuner og landkommuner ble fjernet i lovverket fra januar 1993.

For å skille ulike typer kommuner kunne en bruke ord som soknekommune, herredskommune, amtskommune og fylkeskommune. Skolekommuner, fattigkommuner og bygningskommuner var som regel sammenfallende med herredskommunene.[3]

På slutten av 1800-tallet førte kommunedeling til en rekke nye kommuner, og antallet toppet seg i 1930 med 747 kommuner. Etter 1960 er det blitt færre kommuner. Endrede kommunikasjonsforhold er en viktig årsak til at kommunene kunne bli større rent geografisk. Veinettet er bygd ut og lokaltrafikk er i liten grad basert på sjøveis transport.

Kommuneorganisering i Norge

rediger

Fra 1. januar 2024 har antall kommuner vært 357.[4]

I Norge er kommunestyret det øverste politiske organet i kommunen og velges ved kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Da velger lokalbefolkningen, det vil si kommunens innbyggere, representanter til kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, og den personen kommer som oftest fra det største partiet og har kommunestyrets flertall bak seg. Kommunene har også en administrasjon med fast ansatte. Den administrative sjefen kalles kommunedirektør (tidligere rådmann). Oslo og Bergen har ingen kommunedirektør. Der er det i stedet innført parlamentarisme med et byråd.

Kommunene er pålagt å administrere og utføre ulike oppgaver. Det dreier seg om

Sektor Arbeidsområder, drift av
Helse og sosial Primærhelsetjenesten
Hjemmehjelp og avlastning
Hjemmesykepleie
Alders- og sykehjem
Helsevern for psykisk utviklingshemmede
Rus- og psykisk helsearbeid
Sosialhjelp
Helsestasjon
Krisesenter

Barnevern

Undervisning Barnehage
Grunnskole
Skolefritidsordning (SFO)
Spesialundervisning for funksjonshemmede
Teknisk/
samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Brannvesen og feiervesen
Plan- og bygningsloven
Kultur Folkebibliotek
kulturskole
Kirker, gravkapeller og gravlunder
Borgerlige vielser

Innsyn i offentlige dokumenter

I tillegg til de lovpålagte oppgavene driver mange norske kommuner blant annet med næringsutvikling, kulturarbeid, folkehelsearbeid, drift av parker og idrettsanlegg, med mere.

Kommunebegrep i noen andre land

rediger
Flagg Land Kommunebegrep
  Argentina municipio
  Australia local government area (forkortet til LGA)
  Bahrain بلدي
  Belgia gemeente / commune / Gemeinde
  Bolivia municipio
  Brasil município (ved Distrito Federal deler man inn i administrative regioner)
  Canada municipality (engelsk) municipalité (fransk)
  Chile municipio eller comuna
  Colombia municipio
  Costa Rica cantón
  Danmark kommune
  Ecuador cantón
  El Salvador municipio
  Estland maakond / omavalitsusüksus
  Filippinene bayan/municipality
  Finland kunta / kommun
  Frankrike commune
  Færøyene kommuna
  Grønland kommuneaqoue
  Hellas Δήμος
  Honduras municipio
  Island sveitarfélag
  Italia comune
  Kypros Δήμος/Belediye
  Luxembourg commune
  Mexico municipio (ved Mexicos føderale distrikt deler man inn i delegaciones)
  Nederland gemeente
  Norge Fylkeskommune / fylkkasuohkan ved høyeste inndeling, kommune / suohkan ved laveste inndeling, hver fylkeskommune i Norge inneholder en eller flere mindre kommuner (i Hardanger deler man inn i herader)
  Paraguay distrito
  Peru provincia og distrito
  Polen gmina
  Portugal município / concelho
  Puerto Rico municipio
  Romania municipiu og comună
  Spania municipio (concejo)
  Storbritannia district i England
  Sveits (politische) Gemeinde, commune, comune m.m.
  Sverige kommun
  Tyskland Gemeinde
  Tyrkia Belediyesi
  Uruguay municipio og comuna
  USA county (i Alaska deler man inn i boroughs, og i Louisiana deler man inn i parishes)
  Venezuela municipio

Kommuner i Norden

rediger

Referanser

rediger

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger