Klinikk for krisepsykologi

Klinikk for krisepsykologi AS ble grunnlagt som Senter for krisepsykologi i 1988 av Atle Dyregrov og Jakob Inge Kristoffersen. I over tretti år har organisasjonen markert seg som et ledende kompetansemiljø både nasjonalt og internasjonalt innenfor sorg-, traume- og krisefeltet. Virksomheten har vektlagt betydningen av nærhet mellom forskning, klinisk arbeid og beredskapsarbeid, og publisert en stor mengde forskningsartikler, bøker, bokkapitler, veiledere og kronikker.

Psykologene ved klinikken har deltatt i beredskapsarbeid og i den psykososiale oppfølgingen etter en rekke større hendelser, som Rocknes-forliset, Åsta-ulykken, Sleipner-ulykken, Caledonien-brannen, tsunamien i Thailand, Turøy-ulykken, 22. juli-angrepet og terroren i In Amenas.

Den daglige kliniske virksomheten er rettet mot å gi oppfølging og behandling til rammede, deres pårørende og etterlatte etter et bredt spekter av alvorlige hendelser og livsbelastninger. Dette inkluderer ulykker, alvorlig sykdom, selvmord, drap, vold, overgrep, omsorgssvikt og andre livskriser.

Psykologene ved klinikken arbeider både individrettet og med grupper, par og familier. Klinikerne bistår også bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner etter alvorlige hendelser, samt tilbyr råd og veiledning til ledelse og ansatte i kriserammede virksomheter.  

På bakgrunn av all erfaringen og kompetansen på katastrofe-, krise- og traumefeltet, er psykologene hyppig brukt i forbindelse med kurs, konferanser, undervisning og veiledning, både nasjonalt og internasjonalt.

I 2018 ble organisasjonen omorganisert og forskningsavdelingen ble overført til Universitetet i Bergen. Forskingsavdelingen videreføres under navnet Senter for krisepsykologi som et universitetssenter ved UiB. Den kliniske virksomheten, beredskapsarbeidet og den utadrettede virksomheten (kurs, konferanser og veiledning) blir videreført som Klinikk for krisepsykologi AS.

Klinikken har 18 medarbeidere oppført på sine nettsider, med Atle Dyregrov og Magne Raundalen som de mest profilerte. Daglig leder er Heidi Wittrup Djup.

Eksterne lenkerRediger

Nettsted: www.krisepsykologi.no

Facebook: https://www.facebook.com/KlinikkForKrisepsykologi/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/klinikk-for-krisepsykologi-as/