Karunikarāja prajñāpāramitā sūtra

Karunikarāja prajñāpāramitā sūtra, «Prajñāpāramitāsūtraen om konger med medlidenhet», er den rekonstruerte sanskrit-tittelen på en forkortet utgave av den Store Prajñāpāramitā Sūtra, som er bevart i to oversettelser til kinesisk.

 • Av Kumārajīva i to bokruller under tittelen Fóshuō rén wáng bānruòbōluómì jīng (佛說仁王般若波羅蜜經)[1]
 • Av Bù Kōng (不空) i to bokruller under tittelen Rén wáng hùguó bānruòbōluómìduō jīng (仁王護國般若波羅蜜多經)[2]
Kapitlene i oversettelsene til Kumārajīva og Prajña
# Kumārajīva # Bù Kōng
1 xù pĭn (序品) 1 xù pĭn (序品)
2 guān kōng pĭn (觀空品) 2 guān rúlái pĭn (觀如來品)
3 púsà jiào huà pĭn (菩薩教化品) 3 púsà xíng pĭn (菩薩行品)
4 èr dì pĭn (二諦品) 4 èr dì pĭn (二諦品)
5 hù guó pĭn (護國品) 5 hù guó pĭn (護國品)
6 sàn huá pĭn (散華品) 6 bù sī yì pĭn (不思議品)
7 shòu chí pĭn (受持品) 7 fèng chí pĭn (奉持品)
8 zhŭ lèi pĭn (囑累品) 8 zhŭ lèi pĭn (囑累品)

Teksten er ikke bevart på sanskrit eller tibetansk.

EksegeserRediger

Kommentarer oppdaget i Dūn HuángRediger

I begynnelsen av 1900-tallet ble det oppdaget to små kommentarer til Kumārajīva's oversettelse, i «de tusen Buddhaers huler» i oasebyen Dūn Huáng, Sentral-Asia.

 • Rén wáng bānruò shí xiāng lùn juăn dì èr (仁王般若實相論卷第二)[3]
 • Rén wáng jīng shū (仁王經疏)[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 245
  Tripitaka Koreana, bind 5, tekst nr 19
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 8, tekst nr 20
  Nanjio, tekst nr 17
 2. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 246
  Tripitaka Koreana, bind 37, tekst nr 1340
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 65, tekst nr 1470
  Nanjio, tekst nr 965
 3. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 85, tekst nr 2744
 4. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 85, tekst nr 2745